EaI mahMt pujaarIjaI EaI CbaIramadasajaI maharaja

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama

EaI hnaumaana gaufa,

kodarnaaqa 246 445

ija $d/p``yaaga  ]<araMcala

EaI mahMt pujaarIjaI EaI vaRndavanadasajaI maharaja

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama

93∕3, maayaakuMD,

?iYakoSa 249 201

]<araMcala

faona: 0135 2436406

EaI mahMt pujaarIjaI EaI [SvardasajaI maharaja AaOr EaI hrIyaanaMdjaI

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama

gauvaar 393 150

ta naaMdaod, ija nama-da

gaujarat

faona: 02640 250204

EaI mahMt pujaarIjaI EaI ramasauMdrdasajaI maharaja

ramaTokrI tpaovana, ramaTokrI

dodlaa

ta gaunaa, ija gaunaa

MmaQya p`doSa

 

maItabaona PaTola

Shree Swami Ramanand Sant Ashram, UK

14, Oakwood Road,

Northwood Hills, HA5 3UE,

London, UK

EaI mahMt pujaarIjaI EaI maunaISvardasajaI maharaja

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama

baInaagaMja

ija gaunaa

maQya p`doSa

sanaatna caOtnya ba`hmacaarIjaI

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama

saa]qa kuMDla, ivavaokanaMd raoD,

knyaa kumaarI 629 702

taamaIlanaaDu

faona : 04652246090 maao : 09488080639

 

[sa vaobasaa[Tkao banaanaomaoMM sahayarup

p`&ana inaJa-r

saMpadk ibaipna pTola

"ica~kuT', 5 saaQanaa nagar,

maha%maa gaaMQaI raoD,

baarDaolaI 394 601

durBaaYa 02622 221 240

vaaiYa-k lavaajama

$  50 Baart

$ 250 ivadoSa

poT/na∕AajaIvana lavaajama

$  700 Baart

$ 3000 ivadoSa

 

AMga`ojaI Anauvaad: EaI p`ivaNaBaa[ caaOhaNa, vaDaodra

tsvaIrMo: EaI inalaya zakaor EaIrMga p`osa, baarDaolaI

     roKabaona JaIlaka laMDna yauko

     ipyauYa rajapUt baarDaolaI

     PaMkja maaodI

 

[sa vaobasaa[Tkao AaOrBaI AcCa banaanaoko ilae AapkI raya yaa sauJaava AvaSya BaoMjao.

[mao[la: swamiramanand@yahoo.co.uk