EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama

p`orNaa, p`ao%saahna AaOr AaSaIvaa-d: mahamaMDlaoevar EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI

mauK pRYzEaI gaurudovaAaEamatsvaIroM&ana gaMgaaBajana gaItvaIDIyaaosaMpk- saotu