Bajana gaIt AaOr satsaMga

How to download the audio file? --> Right Click on the filename and Click on Save Target As

   

EaI gaurupUiNa-maa saMdoSa

EaIrama rxaa stao~ma\

 

gaurupUiNa-maa saMdoSa 2006

EaIrama Aca-naa kqaa 1

 

 

EaIrama Aca-naa kqaa 2

 

 

     

EaI vaiSaYzjaI maharajako saaqa satsaMga

EaI ramaayaNaIjaI maharajako saaqa satsaMga

 

EaI vaiSaYzjaI maharajako saaqa satsaMga 1

EaI ramaayaNaIjaI maharajako saaqa satsaMga 1

 

EaI vaiSaYzjaI maharajako saaqa satsaMga 2

EaI ramaayaNaIjaI maharajako saaqa satsaMga 2

 

EaI vaiSaYzjaI maharajako saaqa satsaMga 3

EaI ramaayaNaIjaI maharajako saaqa satsaMga 3

 

EaI vaiSaYzjaI maharajako saaqa satsaMga 4

EaI ramaayaNaIjaI maharajako saaqa satsaMga 4

 

   

 

EaI sadgaurudova Bagavaana EaI svaamaI ABaIramadasajaI maharajako saaqa satsaMga

sana\  1999

01 – EaIrama 1999 Baaga 1

02 – EaIrama 1999 Baaga 2

03 – EaIrama 1999 Baaga 3

04 – EaIrama 1999 Baaga 4

05 – EaIrama 1999 Baaga 5

06 – EaIrama 1999 Baaga 6

07 – EaIrama 1999 Baaga 7

08 – EaIrama 1999 Baaga 8

09 – EaIrama 1999 Baaga 9

sana\  2000–01

01 – EaIrama 2000–01 Baaga 1

02 – EaIrama 2000–01 Baaga 2

03 – EaIrama 2000–01 Baaga 3

04 – EaIrama 2000–01 Baaga 4

05 – EaIrama 2000–01 Baaga 5

06 – EaIrama 2000–01 Baaga 6

07 – EaIrama 2000–01 Baaga 7

08 – EaIrama 2000–01 Baaga 8

 

sana\  2002

01 – EaIrama 2002 Baaga 1

02 – EaIrama 2002 Baaga 2

03 – EaIrama 2002 Baaga 3

04 – EaIrama 2002 Baaga 4

05 – EaIrama 2002 Baaga 5

06 – EaIrama 2002 Baaga 6

07 – EaIrama 2002 Baaga 7

08 – EaIrama 2002 Baaga 8

 

sana\  2003

01 – EaIrama 2003 Baaga 1

02 – EaIrama 2003 Baaga 2

03 – EaIrama 2003 Baaga 3

04 – EaIrama 2003 Baaga 4

 

sana\  2004

sana\  2005

01 – EaIrama 2005 Baaga 1

02 – EaIrama 2005 Baaga 2

03 – EaIrama 2005 Baaga 3

 

satsMaga 01/01/2004

satsaMga 02/01/2004

satsaMga 03/01/2004

satsaMga 05/01/2004

satsaMga 06/01/2004

satsaMga 08/01/2004

satsaMga 10/01/2004

zakurjaIkI saovaa AaOr p`vaasa

p`doSa Aahar AaOr SauQQaI

SarIr Avayavaka dana

tulasaI maihmaa

jayaaoitYa Saas~

sana\  2006

01 – EaIrama 2006 Baaga 1

02 – EaIrama 2006 Baaga 2

03 – EaIrama 2006 Baaga 3

04 – EaIrama 2006 Baaga 4

05 – EaIrama 2006 Baaga 5

sana\  2007

sana\  2008

saRiYT AaOr prmaa%maa

sana\  2009

sana\  2010 yauko Baktaao wara satsaMga

maanasa maMqana satsaMga 1

maanasa maMqana satsaMga 2

rama hnaumaana saMvaad 2010

saundr kaMD cacaa- 2010

dada gaurudova puNyaitiqa navaombar 2010

sana\  2010

gaurudova saMdoSa

hnaumaana caalaIsaa saMdoSa 2010

gaurudova saMdoSa maaca- 2010

gaurudova saMdoSa Aoip`la 2010

gaurudova saMdoSa jauna 2010

gaurudova saMdoSa saPTomabar 2010

gaurudova saMdoSa AaokToabar 2010

dada gaurudova puNyaitiqa saMdoSa 2010

gaurudova saMdoSa iDsaombar 2010

sana\  2011

gaurudova saMdoSa foba`uAarI 2011

gaurudova saMdoSa AaogaYT 2011

gaurudova saMdoSa AaokToabar 2011

gaurudova saMdoSa navaombar 2011

gaurudova saMdoSa iDsaombar 2011

   

]pr