jagadgauru EaIramaanandacaaya-jaI EaI dada gaurudova EaI gaurudova

jagadgauru EaI svaamaI EaI ramaanandacaaya-jaI

 

 

saItanaaqa samaarMBaama\ ramaanaMdaya- maQyamaama\ .

Asmadacaaya- pya-Mtama\  vaMdo  gauru  prMprama\ ..

 

BaartkI [sa piva~ BaUima pr Anaok mahapuruYa p`kT hue ho jaInhaonao ApnaI caotnaasao p`aNaImaa~ka samyak trhsao AByaudya kIyaa hO. [sa pavana BaUima pr svayaM prmaa%maanao Anaokbaar p`kT hao ko Apnao cair~ko Wara saMtaokI rxaa kI qaIo Qama-ka sqaapna kIyaa qaa AaOr sabakao maanavaQama-kI iSaxaa do ko kRtaqa- kIyaa qaa.

 

eok samaya eosaa BaI qaa jaba ihMdAaookao [slaama Qama- Apnaanaoko ilae ivavaSa ikyaa jaata qaa. ]nako maMidrao evaM Qama-ga`Mqaaokao naYT–Ba`YT ikyaa jaata qaa. AiSaxaaÊ inarxarta Aaor A&anako karNa evaM AaMtirk vaOmanasyako karNa ihMdu samaaja iBanna–iBanna ivaBaagaaomaoM baT rha qaa. vaNa- vyavasqaaka baahyarup bahaot hI kzaor qaa. ]sa samayaka Baart iCnnaiBanna raYT/ qaa. sava-~ ragaÊ WoYaÊ saItmaÊ saMGaYa- Aaor AnaIitka saama`ajaya folaa huAa qaa. eosao va@tmaoM ek eosao idvya Aa%maaka BaartBauima pr pdapaNa- huAa ko jaInakI bahaot laMbao samayasao A%yaMt p`itxaa qaI. Aagao jaa ko [saI mahapuruYakao ‘ramaanand: svayaM rama: p`aduBaU-tao mahI tlao’ kh kr sanmaainat ikyaa gayaa. yao vahI mahana ivaBaUit hO jaInakao hma saba AadrpUva-k ivanama`tasao jagadgauru EaIramaanandacaaya-jaI khto hO.

 

BaartmaoM ivaQamaI- Saasakaoko A%yaacaarsao ~st AaOr Anaacaarsao BayaBaIt p`jaakI    Qama-glaanaI dur krnao AaOr gaItaamaoM idyao bacanakao pUNa- krnaoko laIe prba`*ma prmaa%maanao ibak`ma saMvat 1356maMo ³sana\ 1300´ Ait samaRw vaiSaYz gaaoi~ya i~p`varainvat Saukla yajauvao-idya vaajasanaoya Saa#aaQyaayaI kanyakubja ba`a*maNa pMiDt EaI puNyasadna Samaa- AaOr maataEaI sauSaIlaadovaIkao pavana krnaoko ilae paoYa ³maaGa´ maahkI kRYNa saPtmaIko SauBa idna Avatar laIyaa. [sa ba`a*maNa dMptInao savao-Svar EaIramacaMdjaIkI p`bala AaraQanaako baad p`aPt hueo ]nako [sa pu~r%naka naama EaIramaanand rKa mayaa-da puruYaao<ama EaIramaka Avatar haonaosao Sarusao hI vaao sabako AakYa-Naka kond` banao qao.

 

baalak ramaanandnao t`Iva smarNaSaikt evaM kuSaaga` bauiwsaoÊ ipta Wvaara saunaae gae EaI vaalmaIikya ramaayaNakao kMzsqa kr laIyaa qaa. Anya pMiDtaoko saaqa Saas~aqa- krto iptaEaIkao doKko saunako ]nhaonao Anaokao ga`Mqa kMzsqa kr laIyaa qaa. [sa trh p`arMiBak iSaxaa ]nakao Garmao hI iptajaIko pasa saMpnna hu[ qaI. ]sako baad ivaºsaMº 1361maoM basaMt pMcamaIko idna ivaiQavat ya&aopivat saMskar saMPpna krko ivaiSaYz Aqyananako ilae baalak ramaanandkao EaIsaMp`dayako p`Qaana pIz EaImazmaoM EaI saMp`dayako 21maoM p`Qaana Aacaaya-jgad\gauru EaI raQavaanandacaaya-jaI ko  pasa kaSaI Baojaa gayaa. jahaM  ]nhaonao ivaiQa–ivaQaanako saaqa vaod–vaodaMgaka Aqyayana kIyaa AaOr ]samaoM vaao parMgat hue. maata iptakI Aa&a laokr ivaQamaI- A%yaacaarsao BayaBaIt hu[ BaartIya p`jaakao saaM%vanaa donaoÊ saMskRitka rxaNa krnao evaM doSakI Qaaima-k pirisqait sauQaarnaoko ilayao ]nhaonao ivaºsaMº 1381maMo basaMt pMcamaIko SauBa idna EaI vaOYNavaIya saMnyaasa dIxaa laI. 

 

jagadgauru EaIramaanandacaaya-jaIko Saas~Iya AaOr vyaavhairk caatuirko pirNaamasao evaM samanvayaa%mak p`caar evaM p`yaasasao doSaBarmaoM SaaMit AaOr Aa%maivaSvaasaka vaatavarNa tOyaar huAa. [tnaa hI nahI laoikna Qama- pirvat-na BaI ]nako hI p`yaasaaosao rukI AaOr ihMdu p`jaa svasqa AaOr saurixat rhI. ivaºsaMº 1397ko basaMt pMcamaIko pUNya pva-ko idna ‘EaI saMp`daya’ ko 22vaoM Aacaaya- pdsao vaao AiBaiYakt hue AaOr ]saI pavana pva-ko idna samast Qamaa-caayaao- AaOr janata Wara ‘Aacaaya- sama`aT’ kI garImaapUNa- pdvaIsao vaao ivaBaUiYata hue. ]sako baad vaao sanaatana Qama-ko p`caarko ilae Baart Ba`maNako ilae inaklao AsalamaoM tao vah idgaivajaya yaa~a qaI.

 

pUro BaartvaYa-maoM pirBa`maNa krko ]nhaonao samast janatakao i~ivaQa tapsao maukt ikyaaÊ sa%kma- AaOr satQama-ko saMvaQa-nako saaqa samast doSamaoM EaIramaBiktka p`caarp`saar krko maanavamaa~kao prmaQaama saakotkI trf AiBamauK banaako BaartBarmaoM sanaatna Qama-ka Qvaja fhrayaa. BaartkI saamaaijakÊ Qaaima-k AaOr rajakIya dud-Saa dur krko Qama- saMsqaapnako ilae ]nhaonao ivaivaQa kayaao-kao saMpnna krko Qaaima-kÊ saamaaijak AaOr rajakIya xao~maoM k`aMitkarI pirvat-na kIyaa qaa. [sa trh [sa idvya }pdoSaamaRtpana krako AmtmaoM jagadgauru EaIramaanandacaaya-jaI ivaºsaMº 1532maoM caO~ Saukla ramanavamaIko pavana pva-ko idna ApnaI maanavalaIlaaka saMvarNa krko idvyaQaama EaI saakot gamana kIyaa.

 

ihMdu Qama-maoM jaD bana gayao vaNaa-Eama Qama-ka durpyaaogasao }Mca naIcako BaodmaoM ivaBaajaIt janatakao Aoki~t krnao Saud`aokao BaI samaajamaoM sqaana donaoko ilae ]nhaonao iSaYyaaokI psaMdgaI BaI ]sa trhsao kI qaI. ]nako baarh ³12´ p`mauK iSaYya qao :

 

1º jagadgauru EaI AnaMtanaMdacaaya-jaI

2º jagadgauru EaI saursauranaMdacaaya-jaI

3º jagadgauru EaI sauKanaMdacaaya-jaI

4º jagadgauru EaI BaavaanaMdacaaya-jaI

5º jagadgauru EaI yaaogaanaMdacaaya-jaI

6º jagadgauru EaI narhyaa-naMdacaaya-jaI

7º jagadgauru EaI gaalavaanaMdacaaya-jaI

8º jagadgauru EaI pIpacaaya-jaI

9º jagadgauru EaI ramakbaIracaaya-jaI

10º jagadgauru EaI rOdasajaI

11º jagadgauru EaI QanaajaI

12º jagadgauru EaI saOnajaI

[sako [laavaa 13vaoM p`mauK iSaYya ko rupmaoM EaI p&avatI dovaIjaIka naama BaI jaanaa phocaanaa hO. AanaMd BaaYyakar jagadgauru EaI ramaanandacaaya-jaI Wara ivaSaoYa rupsao p`caairt sanaatna vaOYNava Qama-kI saurxaa AaOr p`caar p`saar ko laIe BaartBarmaoM Aacaaya-pIzaokI sqaapnaa kI ga[.

 

jagadgauru EaI ramaanandacaaya-jaI ]nako samayako ek mahana saMtÊ Qama- p`vatk AaOr AdBaUt iSaxak qao. ]nhaonao A&anrupaI Qaaor AMQakarmaoM GaIro hue maanavakao &anaka p`kaSa dIyaa. ]nhaonao ivaQamaI- Saasakaosao BaartvaYa-kI saaMskRitkÊ Qaaima-kÊ saamaaijak AaOr Aqyaai%mak mayaa-dakI rxaa kI. vaao inagau-Na sagauNa EaIrama AaOr Baikt samanvayako saU~Qaar qao. eosaO mahana Qama-p`vat-kÊ saMskRit rxak AaOr SaaMitdata jagadgauru EaI ramaanandacaaya-jaIko carNaaivaMdmaoM kaoiT kaoiT vaMdna hao.