jagadgauru EaIramaanandacaaya-jaI EaI dada gaurudova EaI gaurudova

mahamaMDlaoevar EaImahMt EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI

 

 

prma pUjya p`at: smarNaIya EaI sad\gaurudova Bagavaana EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaIka pircaya kranaa vaao tao saUya-ko samaxa Aok idp idKanaoko samaana hO. fIrBaI ]nako trf AhaoBaavaka lagaava vyakt krto hue ]nako ilae qaaoDo sao Sabd ilaKnaoka na`ma p`yaasa hO.

 

hmaaro jaOsao jaD jaIvaaoko klyaaNako ilae Baart AaOr ivadoSakI Qarapo pirBa`maNa krko ija&asau AaOr maumauxau Baktjanaaokao prmaaqa-ka pqa idKanaovaalao hma sabako ip`ya gaurudova eosao ihmaalaya inavaasaI saMt iSaraomaiNa pUjaya EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI.

 

13vaI–14vaI sadIko AMQaaQaUMQaI¸ A&ana¸ AiSaxaa¸ Asvasqata AaOr ASaaMitsaBar Baartkao SaaMit¸ p`oma¸ sauK AaOr svasqata p`dana krnaovaalao jagadgauru EaI svaamaI ramanaMdacaaya-jaIkI prMprako ramaanaMdI vaOYNava saMt AajaBaI Baartmao p`caurmaa~aamao vyaapat hOÂ jaao BaartIya janamaanasamao EaIramanaama¸ EaIramaBaikt AaOr EaIramacairtmaanasakI jyaaoit p`gaT krko duinayaakao prmaa%maakI p`aiPtka maaga- –‘p`omaaBaikt’– p`dana krko p`aiNamaa~aka klyaaNa kr rho hO. ]saI mahana ramaanaMdI vaOYNava saMt samaajakI jaanaImaanaI vaMdnaIya idvyaivaBaUit eosao EaI svaamaI AiBaramadasajaI  %yaagaI.

 

vaao saaQanasaMpna AaOr sauKI pirvaarmao janmao qao. prma sa%yakI p`aiPtko ilae (dyamao ]%kRT Pyaasa laoko ]nhaonao yauvaavasqaako p`arMBamaoM hI gaRh%yaaga kIyaa qaa. AaOr ek idvya jyaaoit p`kaSa Wara p`oirt vaao Baartko maQya p`doSako ivaidSaa nagarmao bahonaovaalaI baotvaa–vaodvatI gaMgaako iknaaro sadgaurudova Bagavaana EaI svaamaI prmaoSvardasajaIko SarNamao phucaMo. EaI samp`daya prmpragat rhsyamaya prma isaw mahaman~ Anant EaI ivaBaUiYat prmaoSvardasajaInao vat-maanamaoM ivaVmaana EaI ramaanand samp`dayako r%na sva$p sa%yainaYz¸ tpaoinaYz Qama-inaYz sant¸ gaaO ba`ahmaNa saovaI BaartkI mahana ivaBaUit yaaogaIraja prmahMsa saaOmyamaUit- mahamaMDlaoSvar EaI mahnt EaI AiBaramadasajaI maharajakao vaosavao<a inaiQarhsyayau@t mahaman~ YaDaxar EaIramaman~ p`dana kr gaaOrvainvat ikyaa.

 

Aap vahaM kuC samaya EaI gauru carNaaomaoM rhkr EaI gau$ saovaamaoM t%pr rho. AapkI gau$inaYza sarahnaIya hO. kuC samaya pScaat\ EaI gaurudova prmaoSvardasajaI maharajakI Aa&a hu[ ik EaI AyaaoQyaa jaI¸ jaao pra%pr savao-Svar Bagavaana EaI ramajaIkI Avatar laIlaa BaUima hO¸ vahaÐ jaakr tpScayaa- kroM. AMt: ivaSaoYa $psao vaod vaodaMga¸ Eauit–smaRit [ithasa¸ puraNaaid ka &ana EaI AyaaoQyaajaI maoM p`aPt kroM. Aapnao EaI gaurudovakI Aa&a haonao pr AyaaoQyaajaI jaakr kuC samayamaoM hI vaod vaodaMgaaoMka &ana p`aPt kr laIyaa. t%pScaat\ EaI AyaaoQyaajaI sao Aapnao saaQanaako ilae ica~kuT p`sqaana ikyaa¸ jaao Bagavaana EaIramakI tpaosqalaI hO.

 

ica~kuT phuMcakr EaI jaanakI kuND¸ jaao Aajasao 42 vaYa- pUva- ³lagaBaga [ºsaº1965´ A%yant rmaNaIya ekant saaQanaa yaaogya sqaana qaa¸ vahaÐ gaufamaoM rhkr EaI saItaaramajaI kI Aap EaI nao ]pasanaa kI. AapkI kYTp`d saaQanaa¸ EaQQaainaYza¸ tqaa tpaobalasao saItaramajaIkao saaxaat Aanaa pDa. kuC samaya kizna saaQanaa ko baad Ant:krNaka ]d\gaar ]maDkr Ananya p`omarsa nao~aoMsao Jarnao lagaa. Aap p`omamaoM [tnaa iva)la hao gayao ik SarIrka BaI Baana nahIM rha. p`omaidvaanao banakr ica~kuT maoM rho. p`Baupd AMikt vanaBaUimamaoM p`omaasa@t p`omaiva)la banakr QaUmanao lagao.

 

Aapnao 10–15 idna xauQaatur hI vyatIt kr idyao tba Apnao laaDlaokao maaЖmaaÐ pukarto BaTkto doKkr snaoh vaa%salya evaM k$NaamayaI maaÐ EaI saItajaI sao nahIM rha gayaa. vao Apnao p`omaI laaaDlao pu~ko ilae ek kTaoraBar payasa–KIr haqamaoM ilae baarh vaYaI-ya idvya knyaako $pmaoM p`kT hao gayaIM. vah baaolaI¸ "baabaaÑ Aaja k[^ idnaaoMsao Aapnao kuC Kayaa–ipyaa nahIM hO. Bagavaanaka Baaoga lagaa yah payasa Ka laao."

 

maaÐ jagat\ jananaIkI AmaRtmayaI Ba@tihtkarI vaaNaI saunakr Acaotna SarIrmaoM caO%naya Aa gayaa. saamanao doKa¸ ek idvya knyaa haqamaoM payasa ilae KDI hO AaOr kh rhI hOÂ "Bagavaana\Ñ p`saad laao."

 

Aapnao KIr p`saad lao laIyaa. maatajaI AMtQaa-na hao gayaI. Aapnao p`saad panao ko baad doKa ik knyaa AntQaa-na hao gayaI hO tba puna: ivaica~ isqait hao gayaI¸ ik maaÐ QaaoKa do gayaI.

 

puna: maaÐ kI rT lagaato rho. pScaat\ maaÐ nao svapna maoM Aa&a dI "maOM sada tumharo saaqa huÐ. Aba tuma Bagavaana EaIrama kI prmap`oma rsamayaI p`omaaBai@t jana–jana maoM ivatirt krao."

 

maaÐ EaI saItajaI kI eosaI Aa&a iSaraoQaaya- kr puna: Aap EaI sadgau$dova ko EaI carNaaoM mao Aa gayao. EaI gaurudova kao saba Avagat krakr ]nakI saovaa maoM lagao.

 

EaI gau$dovanao Aba sampUNa- BaartvaYa-kI itqaa-Tna kI Aa&a dI. doSakala pirisqaitka &ana p`aPt kr ihmaalaya isqat EaI kodarnaaqa ga$Dca+I kao puna: saaQanaaBaUima cayana kr maaÐ jagadmbaa kI Aa&anausaar laaokaopkarI kaya- AarmBa ikyaa.

 

Aapnao EaI ramaanand samp`daya kI kIt-Qvajaa fhrato hue ihmaalaya sao laokr knyaakumaarI tk jagah–jagah pr AaEama inamaa-Na ikyao. dInadu:iKyaaoM¸ sant–maha%maaAaoM ko ilayao Baaojanaaid kI vyavasqaa Aapko Wara mau#ya kaya- huAa.

 

Aapko p`mauK AaEama EaI ramaanand sant saovaaEama–kodarnaaqa tqaa EaI ramaanand sant AaEama–?iYakoSa maoM inarntr santsaovaa ina:Saulk calatI rhtI hO. saoMkDaoM sant AaEamamaoM inaiScaMt $psao saaQanaart rhkr manauYya janmakao safla krto hOM. ]nako Baaojana–vas~–AaEaya kI vyavasqaa AaEamako Wara haotI hO.

 

Aapko maaQyama sao ivaidSaa¸ jaao Aapka gau$sqaana hO¸ vahaÐ BaI santsaovaa hao rhI hO. maQyap`doSamaoM isqat EaI ramaTokrI tpaovana¸ ijaº gaunaa tqaa jaagaoSvar mahadova¸ gaujarI ko AaEamaaoM kI vyavasqaa BaI Aap ko Wara hI haotI hO.

 

gaujarat p`ant maoM Aapko bahut AaEama hOMÂ vahaÐ ivaSaala Ba@tsamaudaya baarDaolaI¸ baDaOda¸ Baavanagar¸ rajakaoT¸ Amadabaad Aaid bahut sqaana pr ivaVmaana hO.ABaI Aapko Wara maaÐ nama-da ko iknaaro gauvaarmaoM AaEama ka inamaa-Na huAa hO¸ jahaÐ pr BaI saoMkDaoM sant AaEamamaoM inaiScaMt $psao saaQanaart rhkr manauYya janmakao safla krto hOM.

 

Aapko AadoSaanausaar hjaaraoM ivar@t tqaa gaRhsqa iSaYya EaI ramaanand samp`daya matanausaar Bagavat\ saovaa–pUjaa Aca-naa inarntr kr rho hOM.

 

Aap samp`dayainaYz tao hOM hI¸ saaqa–saaqa ba`hmainaYz evaM Apnao [YT maoM Ananya p`oma–Eawa–ivaSvaasa sao BarpUr hOM. Aap sadOva jap–tp–yaaogaaByaasaaoM maoM saMlagna rhto hO. Aap saaOmyamaUit-¸ SaItla svaBaava evaM maRduBaaYaI hOM. Aapko dSa-namaa~sao hI laaogaaoM kao Aanand haota hO.

 

Aap saMkaocaI¸ sarla svaBaavavaalao hOM AaOr dUsaraoM ka du:K doK d,vaIBaUt hao jaato hOM. Aap ApraQaI kao BaI xamaa krnaovaalao¸ samaqa- xamaa – dyaa saihYNauta¸ sauEauYaa¸ QaOyata- Aaid idvya gauNaaoM sao pirpUNa- hOM. Aap [ind,yajaIt¸ manakao sada–sava-da vaSamaoM rKnaovaalao saMyama–inayama maoM t%pr hOM. mahapuruYako sava-gauNa Aap maoM sadOva ivaVmaana rhto hO.

 

saMtsaovaako mau#ya hotusao ]nako Wara sqaaipt kuC AaEamaaomaoM –

1 EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama¸ hnaumaana gaufa¸ kodarnaaqa – ihmaalaya

2 EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama¸ ?iYakoSa

3 EaI ramaTokrI tpaovana¸ maQya p`doSa

4 EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama¸ gauvaar¸ ta: naaMdaod, ija: nama-da ³rajapIpLako najaidk´

AaEamaao mau#ya hO.

 

jahaM ivaSaoYa krko saMtaokI saovaa haotI rhtI hO. [sa AaEamaaokI ivaSaoYata yah hO kI yahaM kIsaIBaI saMp`dayako saMtaokao kIsaIBaI p`karko BaodBaavako ibanaa rh sakto hOÂ ApnaI saaQanaa kr sakto hO AaOr ja$rt pDnao pr vaao EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaIka maaga-dSa-na lao sakto hO.

 

lagaBaga 1972sao vaao hr saala baarDaolaIko Aitirkt gaujaratko Anya BaagaaomaoM pQaarto rhto hO. cauMbakIya AaQyaai%mak vyaikt%va Qaranaovaalao EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaIjaIka ibaSaala caahkvaga- baarDaolaI¸ saurt¸ badaODa¸ Ahmadabaad¸ Baavanagar¸ rajakaoTko Aitirkt maQya p`doSa mauMba[ maharaYT\ ]<araMcala ]<ar p`doSa AaOr idlhImaoM fOlaa huAa hO. ]nako ibaSaala caahkvaga-mao vaao EaIramako naamasao hI ip`ya hO  ]nako caahnaovaalao ]nakao svayaM Bagavaana EaIramako $pmao hI Bajato hO. EaIramacairtmaanasako maaQymako Wara ]nhaonao janamaanasamaoM EaIramanaama AaOr EaIramaBaiktkI jyaaoit p`gaT krko maanavajanmakao saaqa-k krnaoka p`omaaBaiktka maagao hma sabakao idKlaayaa hO.

 

saMsaarka maUlakarNa p`NayakI AaVdo EaI mahaman~¸ EaI ramaman~ko AnausanQaana krko svyaM prmaand p`aPt kr vat-maana maoM AaiEat janaaoMkao BaI p`omaaBai@t $pI gaMgaa p`vaaiht kr¸ maaoxamaaiga-yaaoM maaoxamaaga- p`aPt krato hOM¸ jaao kilakala maoM AnyaaoM ko ilae dula-Ba hO¸ dYkr hO. At: eosao mahapuruYa EaI AiBaramadasajaI maharaja ka yah Baart doSa ?NaI rhogaa¸ jaao svayaM Aanand sva$p hOM tqaa sabakao Aanaindt krnaovaalao mahana pu$Ya hOM.eosao EaIrama sva$p EaI sadgaurudova Bagavaanako EaIcarNaaomao kaoiT kaoiT vaMdna²  p`Naama. jaya EaI rama.

EaI sad\gaurudova Bagavaana kI jaya²

EaIrama