kodarnaaqa

?iYakoSa

rama TokrI

gauvaar

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama gauvaar

 

samaudMrsao }Mcaa[:

phaoMcanakao maaga-:

rajapIplaasao saDk maaga- sToT ha[vao naMbar 5 sao maaMgaraola jaanaovaalao rasto
najadIkI AorpaoT-: Amadavaad, vaDaodra najadIkI rolvao sToSana: AMklaoSvar Baruca najadIkI basa sToSana: rajapIplaa
nakSaa:  gaugala maop maoM AaEama

 

nama-daka tT pavanakarI

nama-daka smarNa pavanakarI

nama-daka dSa-na pavanakarI

 

eok p`calaIt ikMvadMtI hO kI nama-dako kMkr matlaba SaMkr.jaOsao gaMgaaka snaana pavanakarI hO vaOsao hI nama-daka smarNa pavanakarI hO. jaIsaka smarNamaa~ pavanakarI hO eOsaI nama-dako tT pr Anaok tIqa-Qaama basao hO.

 

puraNa kalasao Anaok saMtao mahMtao ?YaI maunaIAaonao nama-da ko tT pr jap tp saaQanaamaoM laIna haokr maanava janmakao saaqa-k kIyaa hO. yahI tao [sakI ivaSaoYata hO. nama-dako daonaao tT pr saMtaokI bahaot saI tpaosqalaI Aaja BaI AaQyaai%mak ]jaa- p`dana krko janamaanasako A&ana AMQaoro kao dUr kr rhI hO. eOsaI hI ek tpaosqalaI¸ eOsaa hI ek tpaovana¸ eOsaa hI ek saMtQaama matlaba kI ]<arvaahInaI nama-dako tT ka EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama. tkrIbana paMca ekrmaoM folaa huAa hO yah AaQyaai%mak ]jaa-s~aot. yah ek eOsaa AnaaoKa saMtQaama hO jahaM p`akRitk saaOMdya-sao BarpUr manaaormya nama-da ko tT pr ek saa hI klakla Qvaina krto hue nama-dako naIr¸ caarao trf ]Dto hue pMKIAaokI cahok¸ bahto hue pvanakI mahok AaOr saMtaoka saai<vak saaMinaQya Apnao Aap hI ica<akao EaQQaa¸ Bai@t AaOr p`omasao Bar doto hO. prmaa%maako EaI carNaaomaoM yah mastk Apnao Aap hI Jauk jaata hO.

 

rajapIplaa nagarsao tkrIbana 20 kImaI pUva-maoM gauvaar ³ta naaMdaod´ gaaÐvako kInaaro bahotI ]<arvaaihnaI nama-da ko tT pr p`oma¸ saovaa AaOr %yaagakI mahok fOlaato hue [sa Bai@tQaamako p`Naota hO ihmaalaya inavaasaI isaQQa saMt mahamaMDlaoSvar EaImahMt EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI.

 

p`oma idvaanaI maIraMjaI ko gaurudova saMt rOdasajaI AaOr saMt kbaIrjaI jaOsao Anaok isaQQa saMtaoko sad\gaurudova EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-jaIkI prMprako ramaanaMdI vaOYNava saMt Aaja tao BaartmaoM ivaSaala saM#yaamaoM vyaapt hO. ]saI prMprakI ek vat-maana AaojasvaI ivaBaUit matlaba EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI. [sa Bai@tQaamakao Apnaa naih laoikna Apnao pra%pr gaurudova Bagavaana EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-jaI ka naama dokr ]nhaonao AaOr bahaot saaro saMtaonao Apnao pra%pr gaurudovako p`it EaQQaa AaOr AhaoBaavakI ip`it p`diSa-t kI hO. [tnaa hI naih laoikna Aasapasako [laakomaoM ]sa mahamaihmaka naama gaUMijat kr idyaa hO.

 

yauvaavasqaako p`arMBamaoM hI sa%yakI Kaojako ilae gaRh%yaaga krko ivaidSaa ³maQyap`doSa´ isqat EaI svaamaI prmaoSvardasajaIka SarNa svaIkar kr AyaaoQyaa AaOr ica~kUT jaOsao piva~ QaamaaomaoM laMbao samaya tk satt saaQanaa krko EaI svaamaI AiBaramadasajaInao Aa%mat<vakI p`aiPt kI. Apnao sad\gaurudova Bagavaana EaI svaamaI prmaoSvardasajaI maharajako kdmaao po cala kr jaIvanamaoM saMt saovaakao ih ]nhaonao p`aQaanya idyaa. ]nhaonao bahaotsao AaEama [saI saovaa kaya-ko ilae BaartBarmaoM banavaayao hO. ]saI EaRMKlaamaoM ]nako Wara Aba gaujaratmaoM ]<arvaaihnaI nama-dako tT pr [sa manamaaohk EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEamanao sva$p laIyaa hO jahaM saMtao AaOr nama-da pirk`maavaasaIAaokI saovaa haotI rhotI hO.

 

saMt saovaa ko [laavaa yahaM yadakda AaidvaasaI baalakaomaoM saMskar saIMcanaka kaya- BaI haota rhta hO. Aasapaasako [laako ko garIba AaOr ja$iryaatvaalao vyai@tAaoko svaasqaya kI doKBaalakao ilae Aayau-vaoidk iSaibar AaOr maoiDkla komp BaI AayaaojaIt haoto hO. janamaanasamaoM Bai@t saMcaarko saaqa saaqa ivaVaqaI-AaomaoM BaartIya saMskar AaOr saMskRitko isaMcanako ilae [laako kI ibaibaQa SaalaaAaomaoM tmasaao maa jyaaoitga-maya iSaYTvaacana prIxaaka Aayaaojana saucaa$$psao haota rhota hO. tao kBaI kBaI ]nako vyai@t<va ivakasako ek Baaga$p ibaibaQa kaya-k`maaoka Aayaaojana BaI haota hO. [sa trh AaEamamaoM jana klyaaNako kaya- haoto rhoto hO. nadIko bahavako klakla rNakarko [laavaa AaEamakI manamaaohk p`omavaaiTka¸ ibaibaQa paOQao¸ ibaibaQa vaRxa¸ puYpvaaiTka saba kuC manaBaavana lagata hO. jaIsamaoM idvyata AaOr EaIramaBai@tka gauMjaarvaka Ahosaasa hmaoMSaa haota rhota hO. [sako kIsaI kaonaomaoM baozkr Apnao Aap haonao vaalao Qyaanaka AnauBava krnao jaOsaa hO.

 

Aasapasako gauvaar¸ maaMgaraola¸ ramapra gaaÐva AaOr saamanaoko iknaaroka itlakvaaDa AaOr Aasapasako [laakamaoM yah nayanarmya Qaama Aba tao AakYa-Naka kond` bana cauka hO jaIsako kond`maoM hO cauMbakIya AaQyaai%mak vyai@t<va vaalao SaaMt¸ saaOmya AaOr vaa%salyamaya idvyamaUit- EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI.

 

saamaanya $psao EaQQaoya EaI svaamaI AiBaramadasajaI ?iYakoSa¸ kodarnaaqa AaOr Anya jagahao po inavaasa krto rhto hO. fIr BaI samaya samaya pr vaao yahaM BaI ibarajamaana haoto rhoto hO. ]nako tojaaomaya gaaOr sva$p AaOr sfiTkmaya vyai@t<vako dSa-na AaOr )dyakI gahora[Aaosao bahnaovaalaI AnauBavajanya sarla sahja vaa%salyamaya AaOr idvyavaaNaIko EavaNasao AasapasakI janata laaBaainvat hao ko Qanya haoto hO. gaujaratmaoM baarDaolaI AaOr Amadavaad¸ baDaOda¸ Baavanagar¸ rajakaoT¸ saurt AaOr ]<arp`doSa¸ maharaYT/¸ maQyap`doSa¸ idlhI vagaorh [laakaomaoM ]naka ibaSaala caahk vaRMd AaOr gaRhsqaI iSaYya vaRMd fOlaa huAa hO.

 

AaEama inavaasaI saMtaaoka Aa%maIyata saBar saMga Aanaovaalaaoko )dyamaoM Bai@tka saMcaar AvaSya krto hO. p`akRitk saaOMdya-sao BarpUr sad\gaurudova pUjya EaI AiBaramadasajaIka inavaasayau@t saMtinavaasa AaOr Ba@t inavaasa¸ Bavya maMidr¸ ya&Saalaa AaOr vyaiktgat saaQanaako ilae saMt kUiTr yah [sa Bai@tQaamakI ivaSaoYata hO.

 

ekbaar ]nako dSa-naaoko baad baarMbaar dSa-na krnaokI [cCa krnaovaalao EaQQaalau eOsaa khto hO saamaaijak vyavahairk kayaa-osao AaOr Qana ]paja-nako ibaibaQa vyavasaayaaomaoM vyasat rhnaoko baad BaI kuC samaya inakalako BaI [sa manaaohr Bai@tQaama kI maulaakata lao ko idvyamaUit- EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaIjaI AaOr Anya saMtaoka saaMinaQya ka laaBa laonaa hI caaihe. gaaosvaamaI tulasaIdasajaInao kha hO:

tat svaga- Apbaga- sauK¸ QairA tulaa ek AMga.

tUla na taih sakla imaila¸ jaao sauK lava sa%saMga..