kodarnaaqa ?iYakoSa rama TokrI gauvaar

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama EaI ramaTokrI tpaovana

samaundrsao }Mcaa[:

phaoMcanaka maaga-:

naoSanala ha[vao naMbar 3 baInaagaMjasao najadIk dodlaa gaaŠva
najadIkI AorpaoT-: gvaalaIyar [ndaor najadIkI rolvao sToSana: baInaagaMja najadIkI basa sToSana: baInaagaMja
 

BaartmaoM EaI hnaumaanajaIko maMidr sabasao ivaSaoYa haoMgao eOsaa kh Sakto hO. eOsaa hI eok rmaNaIya tIqa-Qaama matlaba maQyap`doSamaoM Aayaa huAaM EaI ramaTokrI tpaovana.

[ithasa eOsaa khota hOo kI maQya p`doSaka caMbala [laaka matlaba DakuAao AaOr gaunaaKaorIka [laaka. laokIna k[^ baar rogaIstanamaoM BaI talaaba doKnaokao maIlata hO jaao )dyakao SaaMit p`oma AaOr saMtaoYasao tRPt kr dotI hO. eOsaa hI huAa haogaa yahaM BaI. maQya p`doSako gaunaa ijallaoka kuMBaraja AaOr baInaagaja nagaraoko najadIksao pasa haonaovaalao raYT/Iya QaaorI maaga- naMbar–3 Aqaa-t AoŗbaIŗ raoDko Aasapasaka [laaka lagaBaga AaidvaasaI ivastar hO. gaunaa ijallaako baInaagaMja ³ta caaMcaaODa“ ko pasasao haonaovaalaa ha[vao po rmaDI caaOkI basa sTaop po ]tr jaa[e AaOr piScamamaoM tIna ikmaI calaIe tba dodlaa gaaŠvamaoM ek nayanarmya sqala po Aap phaoMcaogao jaIsaka naama hO EaI ramaTokrI tpaovana, jahaM ibarajamaana hO EaI manasaapUrNa hnaumaanajaI maharaja. yah tpaovana Aaja tao Aasapaasako [laako ilae EaQQaaivaSvaasaka p`itk AaOr AakYa-k tIqa-Qaama bana cauka hO.

Aajasao lagaBaga saDtIsa saala pUva- ³sana\ 1971maoM“ yah TokrI matlaba inaja-na AaOr SauYk [laaka. sana\ 1971maoM Ba`maNa krto hue pUjya EaI gau$dova ABaIramadasajaI maharaja dodlaa gaaŠva phuMcao. vahaM kuC samaya zhro qao. tao gaaŠvavaalao ]nako dSa-na krnao phuMcao. kuC samaya pScaat pUjya EaI gau$dova Apnaa Aasana ]zakr vahaMsao jaanao lagao tao gaaŠvavaaisayaaoMnao ]nasao vahaŠ $knao ka AnauraoQa ikyaa. tba gau$dovanao kha ik jaba saaQau ek sqaanasao Apnaa Aasana ]za laota hO tao vahaŠ dubaara nahIM lagaata. tba iksaI gaaŠvavaasaInao AnauraoQa ikyaa ik maharajajaI Aap saamanaovaalaI TokrI pr Aasana lagaa laovaoM. [sa p`kar gaaŠvavaalaaoMko AnauraoQa pr EaI gau$dova [sa TokrI pr pQaaro AaOr ]saka naama EaI ramaTokrI rK idyaa. EaI ramaTokrI pr ek dovatakI maUit- qaI jaao Aba BaI vahaŠ hO. ]sa dovataka naama A&at hO. vah kba sqaaipt hu[Ę iksanao sqaaipt kIĘ AaOr [sa ivaYayamaoM kao[^ jaanakarI ]plabQa nahIM hO. maUit-ko naIcao p`acaIna BaaYaamaoM kuC AMikt hO jaao purat%vavao<aaAaoM ka ivaYaya hao sakta hO.

]sa samaya EaI ramaTokrI pr hiryaalaIka naamaao inaSaana nahIM qaa. caarao trf baMjar BaUima qaI. EaI ramaTokrIko Aasapasako gaaŠvamaoM BaIla evama\ AiSaixat AaidvaaisayaaoMka baahulya qaa. iSaxaaka p`aya: ABaava qaa. KotaoM maoM isaMcaa[^ ko kao[^ saaQana nahIM qao. kovala p`kRit pr inaBa-r KotI qaI. [nhI saba karNaaoMsao gaaŠvavaalaaoka jaIvana str inamnatma qaa.

EaI ramaTokrI pr pUjya EaI gau$dovanao piva~ spndnaaoMka AnauBava ikyaa. evaM saIQao saado sqaanaIya laaogaaoMkao ivakT pirisqaitayaaoM maoM jaIvana baItato doK k$Naako saagar pUjya EaI gau$dovakao ]na pr dyaa Aa ga[^ AaOr ]nako AaQyaai%mak evaM BaaOitk ]%qaanako ilayao kuC maah vahIM pr rhnao ka inaScaya ikyaa. tdaoprant p`itvaYa- pUjya EaI gaurudova kuC mahInao EaI ramaTokrI Aa kr rhnao lagao. QaIro QaIro Aasa pasa ko gaaŠvaao ko laaoga BaI EaI gau$dovako dSa-naao hotu Aanao lagao. evaM pUjya EaI gau$dovako sa%saMgasao ]namaoM na[^ ]jaa-ka saMcaar haonao lagaa. EaI gau$dovako saainnaQyamaoM k[^ laagaaoMnao maaMsa maidraka pir%yaaga kr idyaa.

sana\ 1972 maoM pUjya EaI gau$dovanao EaI ramaTokrI pr p`qama EaIrama mahaya&ka Aayaaojana ikyaa. ]sa samaya vahaM ibajalaIkI laa[^na nahIM qaI. AMt: janarOTr Wara ivaVut vyavasqaa kI ga[^ qaI. ya&ko daOrana ek AaidvaasaI iksaanako SarartI baoTonao inaSaanaa lagaakr ek Tyauba laa[^Tkao taoD Dalaa. ]sa samaya vahaMko AiQakaMSa laaogaaoMkao ya&kI mah<aaka &ana nahIM qaa. ek idna pUjya EaI gau$dovanao sa%saMgamaoM kha ik kao[^ vyaikt Bagavat\kaya-maoM sahyaaoga krta hO ]sao sahs~ gauNaa puNyakI p`aiPt haotI hO. tqaa jaao ya&maoM AvaraoQa ]%pnna krta hO ]sao papka fla Baaoganaa pDogaa. ijasa laDkonao TyaUba laa[^T taoDI qaI ]sako iptanao yah baat sauna laI AaOr BayaBaIt hao gayaa. Apnao baoTo Wara ikyao hue papko pScaatapko ilayao ]sanao EaI ramaTokrImaoM hnaumaanajaI kI p`itmaa sqaaipt krnao ka saMklp ilayaa evaM pUjya EaI gau$dovasao xamaa yaacanaa krnao lagaa.

sana 1974maoM pUjya ga$dova hirWar mahakumBamaoM pQaaro hue qao. tBaI ]sa iksaananao caO~ Sau@la pUiNa-maa ko idna EaI ramaTokrI maoM ek cabaUtro pr hnaumaanajaIkI p`itmaakI p`aNa p`itYza krko sqaaipt kr dI.

EaI hirWar kumBako baad pUjya EaI gau$dova EaI kodarnaaqa calao gayao qao. sana\ 1974maoM navambar maahmaoM EaI kodarnaaqajaI ko pT banQa haonao ko baad pUjya EaI gau$dova puna: EaI ramaTokrI pQaaro. vahaŠ hnaumaanajaI ko ilayao CaoTo maindrka inamaaNa krayaa. ijasao sqaanaIya BaaYaamaoM C<arI khto hO.

sana\ 1975maoM caO~ Sau@la pxamaoM EaIrama mahaya& iWtIyaka Aayaaojana huAa. Aba tao sabakI manaaokamanaa pUNa- krnaovaalao EaI hnaumaanajaI saaxaat $pmaoM EaI ramaTokrImaoM ibarajamaana hao gayao qao. tqaa dao mahaya&aoMka p`Baava BaI pUro xao~maoM pirlaixat haonao lagaa qaa. @yaaoMik ya&ko samaya jaao vaod man~aoMka sasvar paz haota ]sako piva~ spndna pUro xao~maoM vyaapt hao jaato hOM. evaM hvanamaoM dI ga[^ AahuityaaoM sao idvya AaOYaiQayaaoM evaM gaao QaRtka QaUma` pUro xao~ko vaatavarNakao Sauw krta hO. [saI sao p`kRit BaI AnaukUla hao jaatI hO.

dUsaro ya&ko baad pUjya EaI gau$dovanao ek barsaatI nadIko pasa talaaba banavaayaa jahaŠsao CaoTI CaoTI nahraoM Wara KotaoMkI isaMcaa[^ haonao lagaI. EaI ramaTokrIko Aasapasa maIlaaoM tk folaa huAa xao~ jahaŠ baMjar BaUima qaI vahaM kRiYaka ivakasa haonao lagaa. iksaanaaoMkI Aaiqa-k isqaitmaoM sauQaar haonao lagaa.

EaI ramaTokrI jaao phlao maa~ ek TIlaa qaa vah piva~ tIqa- bana gayaa. jahaŠ phlao vaRxaaraopNa huAa qaa vahaŠ caarao trf hro Baro Cayaadar vaRxa laga gayao. caarao trf hiryaalaI idKa[^ donao lagaI.

Aba EaI ramaTokrI ka naama EaI ramaTokrI tpaovana tIqa- hao gayaa. dUr dUrsao Eawalaujana pUjya EaI gau$dovako dSa-naaqa- Aanao lagao. jaao kao[^ ApnaI firyaad laokr Aata pUjya EaI gau$dova  ]sao AaSaIvaa-d dokr EaI ramaTokrI tIqa- kI pirk`maa krnao ka AadoSa doto. EaI ramaTokrI kI p`dixaNaasao laaogaaoM ko AsaaQya raoga dUr haonao lagao. Ba@taoMkI manaaokamanaayaoM pUNa- haonao lagaIM.

[sako baad k`maSa: tRtIyaø catuqa-ø pMcama\ evaM YaYzma\ EaIrama mahaya&ka Aayaaojana huAa. EaI hnaumaanajaI evaM EaI gaurudovajaI kI AhOtukI kRpasao pUro xao~ka kayaaklp hao gayaa. Aaja pUro gaunaa ijalaomaoM EaI ramaTokrI xao~ka iksaana sabasao samaRw hO. yahaMkI QainayaokI pOdavaar pUro BaartmaoM Avvala @vaaoilaTI hO. saba iksaanaaonao AaQauinak isaMcaa[ evaM KotIko saaQana Apnaa ilayao hOM.

sana\ 1999maoM pUjya EaI gau$dovajaIkI sad\ p`orNaasao EaI ramaTokrI pirsarmaoM EaI hnaumaanajaI ko ilayao Bavya ivaraT maindrka inamaa-Na kaya- p`armBa huAa qaa. maindrka inamaaNa- kaya- pUNa- haonao ko baad EaI hnaumaanajaIka nava maindrmaoM sqaapnaa hotu EaI hnaumaana p`aNa p`itYza evaM EaIrama mahaya& saPtma\ka Aayaaojana idnaaMk 4 Ap`Ola 2001 sao 8 Ap`Ola 2001 tk huAa qaa.

[sa tIqa-Qaamasao 10–12 kImaI dUr baInaagaMja nagarsao pasa haonaovaalao naoSanala ha[vao naMbar 3 pr EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama baInaagaMja inaima-t huAa hO. jaIsako mahMt EaI svaamaI mauinaSvardasajaI maharaja prMpragat saMt saovaa AaOr EaI ramaBai@tko p`caar p`saarmaoM saovaart hO. yahaM BaI hnaumaanajaIko maMidrka inamaa-Na kaya- caalau hO.

EaI ramaTokrI sao najaidk KTkIyaamaoM EaI svaamaI ramaanand gaao saovaa sadna hO. jaIsaka EaI sad\gau$dovanao 9 Ap`ola 2001 ko idna dIp p`jvailat kr ]d\QaaTna ikyaa qaa. [sa gaao saovaa sadnaka maa~ ]doSya yahI hO ik jaao vaRw gaao maata hO ijanakI kao[^ doKBaala nahIM krta ]nhOM ksaa[^Kanao vaalao sasto damaaoM mao KrIdkr ]naka vaQa kr doto hO. eosaI gaayaaoMkI yahaŠ inaYkama Baavasao saovaa sauEauvaa kI jaatI hO.

TokrIyaaŠ AaOr nayana rmya vanarajaI sao QaIro eosaO EaI ramaTokrI tpaovanamaoM p`vaoSa krto hI mana Apnao Aap SaaMt hao jaata hO AaOr eosaa p`itt haota hO kI jaosaO kao[ idvyalaaokmaoM p`vaoSa ikyaa haO. [saI ilayao EaI ramaBai@t AaOr saMt samaagamaka maihmaa batato hue EaI gaaOsvaamaI tulasaIdasajaInao saca kha hO:

maud maMgalamaya saMt samaajau . jaao jaga jaMgama tIrqa rajau..

rama Bai@t jahM saursair Qaara. sarsa[ ba`hma ibacaar p`caara..