kodarnaaqa ?iYakoSa rama TokrI gauvaar

 

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama, ?YaIkoSa

samaundrsao }Mcaa[: 2000 fuT

 

 

phaoMcanaoka maaga-

hirWar sao ?iYakoSa AaOr ?iYakoSako maayaakuMD [laakomaoM i~vaoNaI QaaTsao paMca imainaTkI durI pr gaMgaa tT pr
najadIkI AorpaoT-: dohraduna, Dao[-vaalaa najadIkI rolvao sToSana: ?iYakoSa   najadIkI basa sToSana: ?iYakoSa
nakSaa: gaugala maop maoM AaEama

 

hirWar ?iYakoSa matlaba kI saMtaoÊ AaEamaao AaOr maMidraoka Qaama. maaÐ BaaigarqaI gaMgaajaIka pavana iknaara AaOr saMtaoka saai%vak inavaasa. Aasapasa caaopasa saba jagah baho Qaaima-k AaOr AaQyaai%mak spMdna. Baktao AaOr p`Baup`omaIAao ko ilae tao puranao samayasao AakYa-Naka kond`.

 

p`tyaok BaartIyako manamaoM ]ztI rhtI hO ek [cCa maaÐ gaMgaajaIko dSa-nakI AaOr ]nako paavana jalamaoM snaana krnaokI. Saayad hI kao[ eOsaa BaartIya haogaa jaIsao gaMgaa snaanakI [cCa na haotI hao.

 

?iYakoSa nagarko maayaakuMD [laakamaoM ]saI gaMgaajaIko caMd`akar pavana iknaaro i~vaoNaI QaaTsao paMca imainaTkI durI pr gaMgaajaIko tT pr EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama Aayaa huAa hO. jaIsako p`Naota¸ AiQaYza¸ mahamaMDlaoSvar ho Eawoya pUjya EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI. AaEamaka inamaa-Na kaya- Sau$ huAa lagaBaga 1985maoM. k`maSa: inamaa-Na haota huAa AaOr Alaga Alaga bahaot ivaBaagaaomaoM baTo hue [sa AaEamamaoM Aaja tao saMtao AaOr Baktaoko rhonao Kaanao evaM saaQanaa krnaokI tmaama sauivaQaayaoM ]plabQa hao caukI hO.

 

jagad\gauru EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-jaI prMpra AMtgat- vaOYNava ramaanaMdI saMtao ko prma AaraQya [YTdova EaI saItaramajaI ³zakurjaI´ kI saovaako ilae sauMdr AaOr AakYa-k maMidr¸ iSavaalaya¸ gaaOSaalaa evaM saMtaoko saaQanaa kxa¸ ga`Mqaalaya¸ EaI ramaayaNa parayaNa ko ilae sauMdr ivaSaala haola AaOr rsaao[^Qar evaM ivaSaala BaaojanaSaalaakI vyavasqaa yahaM ]palabQa hO. jahaM sqaayaI $pasao 150–200 jaItnao saMt inarMtr saaQanaa rt rhto hO. [sako Alaavaa pvaao-ko ]%sava ko drimayaana baDI saM#yaamaoM Aanaovaalao saMtaokI saovaa AaOr ]nako ilae ivaSaala BaMDaroka Aayaaojana saucaa$ $psao haota rhta hO.

 

Bagavaana EaI saItaramajaIko AaraQak eOsao [sa saMtaoko ip`ya ga`Mqa matlaba EaI ramacairta maanasa¸ ip`ya pva- matlaba EaI rama janmaao%sava¸ ip`ya ]%sava matlaba EaI gau$pUiNa-maa.

 

jayaEaI ramaka Qvaina yahaM satt saunaaya dota hO. prspr ]d\baaoQana ko ilae BaI saMtao ko Wara AaOr Baktao ko Wara EaIrama ka hI ]ccaarNa haota hO. saaQau%va yaa saMt%vako maIlao hue naamasao taao Saayad hI kao[ ek dusarokao saMbaaoQana krto hO. Apnao ilae BaI Apnaa saMt naama nahI laoikna 'maoro rama' ka ]ccaar krto hO.

 

caO~ navara~I ko daOrana saMgaItmaya EaI ramaayaNa navaahna parayaNaka sauMdr Aayaaojana yahaM haota hO. bahuQaa vaRMdavanasao bahaotsao saMta AaOr vyaasajaI pQaartao hO. ]nako Wara ivaivaQa ragaraigaNaImaoM ivaiSaYz $psao ]sa saMgaItmaya EaI ramaayaNa parayaNa sabako idlaaomaoM EaI ramaBai@tkao p`idPt krto hO.

 

EaI rama janmaao%sava tao yahaM bahaot hI QaUmaQaamasao manaayaa jaata hO. Agalao idnasao pUva- tOyaarI hao jaatI hO AaOr EaI rama janmaao%savako idna saubahsao hI maMidrka gaBa-gaRh saMtaosao Barnao lagata hO. vaRMdavanasao pQaaro hue saMt laaoga EaI ramaBai@t AaOr EaIramako janmakI baQaa[ko ibaibaQa Bai@tpdaosao haolakao gauMjaIt kr doto hO AaOr sabakao AanaMdsao DaolaIt kr doto hO. jagad\gauru EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-jaIka janmaao%sava BaI yahaM QaUmaQaamasao manaayaa jaata hO. ]sa idna ivaSaala nagar SaaoBaayaa~aka Aayaaojana BaI haota hO AaOr saMt saMmaolana BaI haota hO.

 

sad\gau$dova Bagavaana EaI svaamaI prmaoSvardasajaIkI pUNyaitiqa pr EaI ramaaca-na pUjaaka Bavya Aayaaojana AaOr dUsaro idna ivaSaala BaMDaroka Aayaaojana BaI haota hO. AaEamako yah ivaiSaYz kaya-k`ma maanao jaato hO.

 

saMtaokI ek Alaga AaOr Anaok ivaiSaYTtaAaosao BarI hu[ duinayaaka yahaM dSa-na haota hO. saubahkI AartI stuit haonao ko baad caaya baalaBaaogakI saItarama ka naad haota hO. saba saMt caaya naasta krto hO AaOr Ba@t ]naka AnausarNa krto hO. duphr pMgatkI saItarama AaOr saMQyaa samaya byaa$kI saItarama ka ]ccaarNa haota hO QaMTnaad haota hO AaOr saMt Baaojana kxamaoM [kTza haoto hO. saMpUNa- Baaojana praosaa nahIM jaata tba tk stuit EaIramaQaUna ko jaya QaaoYa haoto rhto hO. praosanaovaalao saMt hI haoto hO.

 

jyaadatr hrok saMt Apnao ek zakurjaI rKto hO jaao ]nho Apnao sao BaI AiQak Pyaaro haoto hO. jahaM jahaM vaha jaato hO vahaM vahaM p`aNaip`ya zakurjaIkao BaI saaqa lao jaato hO. AajaIvana ]nakI saovaa krto hO. ekmaa~ zakurjaIko saharo hI vah Apnaa saara jaIvana vyatIt krto hO.

 

yahaMkI saubah SaamakI AartI stuit matlaba idvyataka AnaaoKa maahaola. stuit pUNa- haotI ho tba dIGa- svaraomaoM saMt ]ccaarNa krto hO:

 

saMt baDo prmaaqaI- vaoSa  Qaro  AvaQaUt

EaI ramanaamaka gaaolaa CUTo Baaga jaya yama dUt

 

saMtao Wara dIQa- svarmaoM haota yah ]ccaarNa EaI ramaBai@t¸ EaIramanaama AaOr Bagavaana EaIramamaoM ]nako AKUT AaOr Acala ivaSvaasako dSa-na krato hO.

 

[sa saMtQaamakI ek ivaSaoYata yah BaI hO kI yahaM jaao BaI saMt jaao BaI trhkI saaQanaa krnaa caaho ]sako ilayao pUNa- svatM~ta hO. AaEamakI trfsao eOsaa kao[ BaI baMQana nahI kI p`vaoSaaqaI-kao kao[ caaOksa inayamaaoko AaiQana caaOksa trhkI hI saaQanaa krnaI hO. Alaga Alaga pMqako saMt BaI yahaM rhkr Apnao Apnao inayamaanausaar AaOr ApnaI ApnaI prMpra Anausaar Apnao pMqako AMtga-t saaQana Bajana kr sakto hO. vas~ QaarNakI BaI svatM~ta hO. ha ek baat sabako ilayao saamaanya hO AaOr vaao hO zakurjaIka p`saad Aqaa-t Sauw saai%vak AaOr piva~ vaOYNavaI Baaojana p`saad. AaEamako saMtao Wara tOyaar kIyaa huAa zakurjaIka p`saad¸ zakurjaIkao Baaoga lagaanao ko baad Baaojanako $pmaoM sabakao ga`hNa krnaa haota hO.

 

saaMJakI AartI stuit pUNa- haonao ko baad AaEamako ivaSaala Torosako ek kaonaomaoM baoznaa caahIe. caarao trf jahaM najar jaatI hO vahaM ihmaalayakI igairmaalaa¸ gaMgaajaIkI piva~ Qaara¸  ivaSaala gagana¸ camakto taro¸ barsatI hu[ caaMdnaI yah saba kItnaa Ad\BaUt AaOr Bavya lagata hO kI mana Apnao Aap hI isqar hao jaata hO AaOr prmaa%maa EaIramako saaqakI AOkytaka AnauBava krto hue AvaNa-naIya sauKka AnauBava haota hO kI ]znaoka mana hI nahI haota.