kodarnaaqa ?iYakoSa rama TokrI gauvaar

EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama kodarnaaqa

samaMdrsao }Mcaa[: 12000 fuT

phaoMcanaoka maaga-:

gaaOrIkuMDsao podla yaa GaaoDo pr 14kImaIkI phaDI yaa~a
najadIkI AorpaoT-: dIlhI najadIkI rolvao sToSana: ?iYakoSa najadIkI basa sToSana: gaaOrIkuMD
 

EaI kodarnaaqa jyaaoitila-Mga tao ihmaalayaka ek Ait piva~ Qaama hO. vahaM phaoMcanaoka phaDI rasta gaaOrIkuMDsao 14 kImaI hO. ]saI rastopo EaI kodarnaaqa Qaama sao phlao lagaBaga 2 kImaI matlabakI gaaOrIkuMDsao 12kImaIkI durI pr }pr jaato vakt rastoko daMyaI trf ek sauMdr nayanarmya AaEama hO jaIsaka naama hO EaI svaamaI ramaanaMd saMt AaEama. jaIsako iSalpI¸ saMsqaapk¸ AiQaYzata hO EaQQaoya p`at: smarNaIya pUjya EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI. yao kovala ek AaEama nahI hO. saMtaoko ivaSaoYa AakYa-Na ka kond` AaOr saMt saovaaka AnaaoKa Qaama hO. jahaM pr doSaBarsao EaI kodarnaaqa pQaarnaovaalao bahuQaa saMt yahaM inavaasa krto hO AaOr yahaMko satkar saovaasao Qanya haoto hO.

 

kodarnaaqa jaanao sao pUva- Aanaovaalao ga$Dca+I sqaanako pasa EaI hnaumaana gaufako caarao trf [sa AaEamaka inamaa-Na huAa hO. EaI hnaumaanagaufa vaOsao tao baDa ivaSaalakaya pqqar hO. jaIsako naIcao safa[- krko gaufaka Aakar tOyaar kIyaa huAa hO. gaufamaoM EaI saItaramajaIka ³saMtaokI BaaYaamaoM zakaorjaIka´ sauMdr maJaodar CaoTasaa maMidr hO. rai~ko samaya AaOr p`at: [sa inaja-na ekaMtmaoM haotI AartI stuitka rNakar laMbao AMtr tk pDQama krta hO tba )dyamaoM na samaJa AanaovaalaI idvyata ]Barnao lagatI hO. k[ GaMTaO tk ica<a Apnao Aap SaaMt hao jaata hO.p`akRitk saaOMdya-¸ AQyaai%mak ]jaa- AaOr isaw saMtaoko saaMinaQyaka laaBa laonao yaaogya hO.

 

EaI kodarnaaqa Qaama AaOr ihmaalayakI [sa trfkI yaa~ako daOrana saMtaokao haonaovaalaI tklaIfao AaOr rhonao KanaokI mauSkIlaaokao doKkr sad\gaurudova EaI prmaoSvardasajaIkI AaMtirk p`orNaasao ApnaomaoM sfurIt saMt saovaako saMklpko flasva$p 1973–74 ko daOrana EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaInao yahaM AaEamako inamaa-Naka kaya- Sa$ kIyaa. ja$rtko hIsaabasao sahulaIyatoM baZtI  ga[¸ makana baZto gayao AaOr Aaja tao [sa AaEamanao saMtaoko )dyamaoM ek AnaaoKo saovaaQaamako $pmaoM sqaana banaa laIyaa hO. lagaBaga 12000 fITkaI }Mcaa[ pr barfkI sadI- AaOr vaYaa-maoM [sa AaEamamo inamaa-Na kaya-ko p`arMBamaoM kItnaI mauSkolaIyaaM hu[ haogaI yao tao klpnaaka ivaYaya hO. laokIna Aaja tao vahaM saMtaoko rhnao KanaokI saarI sauivaQaayao ³ina:Saulk´ maaOjaUd hO. vaOsao tao saivaSaoYa krko saMtaokao yahaM jyaada p`aQaanya dIyaa jaata hO. ]sako baavajaUd EaI AiBaramadasajaI %yaagaIko piricat p`omaIBaktao AaOr Anya yaa~alauAao kao BaI [sa AaEamaka laaBa imala sakta hO. EaI saItaramajaIka drbaar sabako laIe Kulaa hO.

 

hirWar ?iYakoSasao 1'–1'kI Ta[lsa kovala yahaM lagaBaga 12000 fITkI ]Mcaa[ tk laanao ka Kca- hI jahaM 50–75 $ haota hO tao namak maIca-¸ marI¸ masaalaasao laokr iklaao¸ maNabaMQaI SaakBaajaI–trkarI¸ dala¸ caavala¸ gaohuM laaoT vagaorh AaharkI saamaga`I AaOr kMbala¸ caadr jaOsaI Anya ja$rtko saamaanako lao jaanaoka Kca- kItnaa haota haogaa vah tao jaba gaInatI kro tao hI pta calata hO. ihmaalayakI sadI- matlaba k[baar rai~kao tapmaana Saunya saonTIga`oDsao BaI naIcao calaa jaata hO. esaO halaatmaoM baICaOnaoko laIyaoM ek AadmaI ko laIyao hI 6–7 kMbalakI ja$rt haotI hO.

 

ibajalaIko laIyao yahaM Kudka jalaivaQaut ]<padk BaI hO. AaOr saubah snaana [%yaaidko ilayao garma panaIkI sauivaQaa BaI hO. saMt laaoga p`at: hI saaQanaamaoM laIna haoto hO.

 

'EaI AaMjanaoyakI kRpa hO¸ AaOr haotI rhotI ho yao saovaaºº' cauMbakIya AaQyaai%mak AakYa-Navaalao EaImahMt mahamaMDlaoSvar EaI svaamaI AiBaramadasajaI sahja Baavasao nama`tasao khto hO. AaEama mauJasao calata hO eosaa laoSamaa~ BaI AhMkar jaInamaoM nahI hO eosao p`BaavaSaalaI saMtkI sfiTkIya pardSa-k AaMKaomaoM jaIsanao doKa hO¸ jaInako gaulaabaI gaulaabaI carNaaomaoM jaIsanao iSaSa Jaukayaa hO AaOr jaInhaonao ]nakI Aa%maIyatasaBar inaKalasa¸ sarla AaOr &anayaukt p`omasaBar vaaNaIka EavaNa kIyaa hO vaao ]nako pICo pagala banaa hI samajaao. ekbaar ]nako dSa-na krnao ko baad baarMbaar ]nako dSa-nakao idla trsata rhota hO eOsaa AdBaUt AakYa-Na ]namaoM hO.

 

[sa saovaaQaamaka ek AakYa-Na kond` hO EaI hnaumaana gaufamaoM Aayaa huAa EaI saItaramajaIka maMidr tao dusarI trf eOsao hI AakYa-Naka kond` hO svaamaIjaIka baozk KMD kI jahaM dSa-naaqaI-  svaamaIjaIko saaqa AaQyaai%mak cacaa- vaata-laap krko Qanya haoto hO. AaOr yao KMD matlaba CaoTasaa Aayauvao-idk dvaaKanaa BaI. Apnao yahaMko qaaoDo samayako inavaasa daOrana EaI svaamaI AiBaramadasajaI Apnao AnauBava AaOr AaOYaiQaya &ana Wara ja$rtmaMdaoko ilae maunaaisaf AaOYaiQa BaI doto hO. p`arMiBak saalaaomaoM jaaDoko maaOsamamaoM – kodarnaaqa maMidrko War baMd hao jaato hO AaOr baf-ko karNa saaro rasto baMd hao jaato hO – tba BaI vah vahIM po saaQanaamaoM laIna haoto qao. bahuQaa ma[- sao AkTubar tao vahaM AvaSya haoto hO. BaartmaoM Anya jagahao po Ba`maNako karNa AaOr Anya tIqa-Qaama¸ saovaaxao~ao¸ AaEamaaoko vyavasqaapna AaOr inarIxaNamaoM baZtI jaatI ]nakI vyasttako karNa vat-maana samayamaoM vah yahaM bahut samaya nahIM inakala pato vaao Alaga baat hO. laokIna ]nakI saUxma p`orNaa¸ saUcana¸ maaga-dSa-na AaOr AaSaIvaa-dsao yahaM idnaaoidna jyaada sao jyaada saMt saovaa haotI rhotI hO.

 

]nakI AnaupisqaitmaoM pUjya EaI svaamaI CbaIramadasajaI maharajako Wara pUrI inaYzasao saMt saovaa AaOr zakaorjaIkI saovaa haotI rhotI hO. EaI CbaIramadasajaI maharaja tao sana\  1984sao vahaM Aivart saovaamaoM lagao hO. SaItkalamaoM BaI vah vahI rhkr EaI zakaorjaIkI saovaa krto rhto hO. jaIna maoM ]nakao EaI svaamaI AiBaramadasajaI saMlagna saMt EaI ]pmanyaudasajaI maharaja¸ EaI svaamaI bajarMgadasajaI maharaja¸ EaI [SvardasajaI maharaja jaOsao saMtp`omaI saMtaoka sahyaaoga BaI kBaI kBaI imala jaata hO.

 

saMta saovaako [sa AnaaoKo QaamamaoM Anaukulatasao kBaI kBaI EaI svaamaI AiBaramadasajaI %yaagaI AaOr Anya saMtaoka saMga krnaa caaihe.

 

tulasaIdasajaInao saca hI tao kha hO:

ek GaDI AaQaI GaDI¸ AaiQamaoM puna: AaQa .

tulasaI saMgat saaQaukI¸ kTo kaoiT ApraQa ..