Jgad\gauru EaI ramaanandacaaya-P    EaI dadagaurudova    EaI gaurudova

EaI dada gaurudova parma paUjya svaamaIEaI parmaoevardasaP

 

 

EaIrama. kao[ kao[ vaar AapaNao saUya-naI saamao AapaNaI BaavanaaAaonao vyakta krvaa maaTo Aqavaa taao Aoma khIAo ko saUya-nauM paUJna krvaa maaTo Aok dIpa pa`gaTavaIAo CIAo.  jyaaro saUya- saamao dIpa bataavaIAo CIAo taao SauM dIpa saUya-nao pa`kaSaIta krI Sako Co? kyaaroya nahIM. jao AapaNao Arbaao dIpa paNa lagaavaIAo taao paNa kdaca taoAao saUya-naI taulanaamaaM nagaNya J saaibata qaSao.  AovaI j rItao jyaaro AapaNao AapaNaa EaI sad\gaurudovanao vyakta krvaanaI caoYTa krIAo Aqavaa Aomanaa ]par kM[k pa`kaSa naaKaISauM taao AovaI J rItao pa`taIta qaaya Co ko Aok saUya-nao dIpa bataavaIAo CIAo.

 

AakaSanauM maapa laovaa maaTo ga#DqaI la[nao macCr sauQaI Aqavaa taao macCrqaI la[nao ga#D sauQaI AakaSamaaM ]Dyaa krtaa haoya Co. parMtau AakaSanauM maapa kao[ naqaI la[ SakyauM. tao CtaaM paNa ]DvaanauM baMQa naqaI qayauM. baQaa paaotaanaa baLa Anao Anau#panao AaQaaro AakaSamaaM ]Dtaa rho Co, AovaI j rItao EaI sad\gaurudovanaa ivaYayamaaM khovaanaao Jo pa`yaasa krvaamaaM AavaI rhyaao Co tao paNa Aok macCr Wara AakaSanauM maapa laovaa barabar Co.

 

parmaatmaa JuAo Co ko Jo JD Pva paaotaanaa sva#panao BaUlaInao saMsaarmaaM Aasakta qa[nao QaNaa pa`karnaa du:Ka, icaMtaa, Baya, }Woga, vagaoronaao saamanaao krI rhyaao Co taomanaa klyaaNanao maaTo Anao taomanao parmaatmaanaa EaIcarNaao sauQaI pahaoMcaaDvaa maaTo mahapau#Yaaonao saaMtainak laaokqaI maRtyaulaaokmaaM maaoklyaa kro Co.  Aovaa mahapa#YaaomaaMqaI AapaNaa EaI sad\gaurudova – JomanauM SauBa naama EaI svaamaI parmaoevardasaP Co – Aa paiva~a AQyaaitmak BaartaBaUimanaa ]<arpaUva-naa AMcalamaaM pa`gaT qayaa. paUva- Jnmanaa idvya saMskarnao karNao baaLapaNaqaI J Aa saMsaar#paI dladlaqaI naIkLaInao AapaNaa EaI sad\gaurudova Bagavaana AapaNaa dadagaurudovaEaI ramaSaaoBaadasaP maharaJnaI SarNamaaM Aavyaa. tyaaM vaOYNavaI paMcasaMskar dIxaa saMpanna qa[ Anao qaaoDa vaYaoa- saovaamaaM vyataIta kyaa-.  Ao ]paraMta Aok EaoYZ saMta JoAao pairva`aJknaa #pamaaM BaartamaaM  Ba`maNa krvaanaa htaa Aomanaa saaMinaQyamaaM rhInao EaI sad\gaurudovao lagaBaga saMpaUNa- BaartanauM Ba`maNa kyau-. Baarta Ba`maNanaI saaqao saaqao Anaok sqaLaao par paaotapaaotaanaI yaaogyataanao Anau#pa Jo Jo PvaaonaI JovaI JovaI AavaSyaktaa htaI tyaaM tyaaM Anaokao pa`karnaa ]padoSa vagaoro Aapyaa. Aonaa ]paraMta EaI sad\gaurudovanao Aok Aovaa xao~anao ApanaavyauM – maQyapa`doSanaao AaMtarIya ivaidSaa Pllaao – Jo vaodvataI gaMgaanaa taT par vasaolauM Aok xao~a Co; AonaI AaJubaaJunaao ivastaar – Jo samayao AapaNaa EaI sad\gaurudova Ao sqaana par pahaoMcyaa htaa tao xao~a Aqyaaitmak xao~amaaM QaNaUM baQauM paaCLa htauM Anao Ao xao~anaao EaI sad\gaurudovao svaIkar kyaao- Anao tyaaM vaodvataI gaMgaanaa taT par J Aok maaoTa paiva~a taIqa- sqaana – Jonao carNa taIqa- khovaamaaM Aavao Co – nao paaotaanaa ivaeva klyaaNanao maaTo pasaMd kyau-M Anao tyaaM rhInao svayaM paNa saaQanaa krI Anao saaQanaa krtaaM krtaaM tyaaMnaa Aasapaasanaa xao~anao Baiktamaaga-naao ]padoSa paNa Aapyaao. AapaNaa EaI sad\gaurudovao vaaNaIqaI taao vaQau ]padoSa naqaI Aapyaa – Joma ko AapaNaa EaI ramaanandacaaya-P maharaJ Co, Jgad\gauru EaI ramaanandacaaya-PAo paNa paaotaanaa vata-na Wara, AacarNa Wara J vaQaaro ]padoSa Aapyaa, Joma Bagavaana EaIrama. Bagavaana EaIramao Qama-naI vyaaKyaaAao nahIM – svayaM AacarNa krInao bataavaI dIQauM. AovaI J rItao AapaNaa EaI sad\gaurudovanao ivaSaoYa AacarNa kyau-M Anao AacarNaaomaaM AomaNao pa`omaaBaikta Wara samaaJnao bataavyauM Anao Aok ivaSaoYa mahtvapaUNa- – AapaNao baQaaM Bagavaananaao EaIivaga`h raKaIAo CIAo; Jomanao Acaa- Avataarnaa rupamaaM svaIkarIAo CIAo; Ao Acaao Avataarnao saaQaarNa laakao taao maUita-, paaYaaNaivaga`h, AYTQaatau ivaga`h vagaoro #pamaaM JuAo Co. parMtau JoAao saMta Co – taomaaM saaxaata parmaatmaanaI AnauBaUita kro Co.  Anao EaI sad\gaurudovanao paaotaanaa pa`oma parakaYZa Wara Bagavaananaa Acaa- Avataarnao svayaM paaotaanaa kr kmaLaao Wara duQa paIvaDavaInao samaaJnao bataavyauM ko AapaNaaM PvanamaaM paUjanauM Amitama laxya Ao J Co ko parmaatmaanao parmaatmaanaa EaIivaga`hqaI pa`gaT krInao doKaaDI dovauM Aqavaa paaotaanaa PvanamaaM Aomanaao saaxaatkar krI laovaao, Ao kyau-M Anao AonaI saaqao saaqao svayaM paaotaanaa PvanamaaM  taao taoAao saMta saovaamaaM Aga`gaNya htaa J, svayaM paaotaanaa haqaaoqaI saMtasaovaa kyaa- krtaaM htaaM.  Amaara EaI sad\gaurudova laaMbaa samaya sauQaI Bagavaananaa EaIivaga`hnaI saovaa Anao saMtaaonaI saovaa paaotaanaa haqaaoqaI krtaa rhyaaM. pa`ata:kaLa ba`hmamaUhta-maaM ]ZyaaM baad paaotaanaa inatya inayaimata kmaao-qaI inavaRta qayaaM baad saovaa kayaao-maaM laagaI JtaaM htaaM Anao ra~aImaaM maQarata sauQaI saovaakaya-maaM laagaI rhotaa htaaM. AaTlaao AiQak pauruYaaqa- saaQaarNa manauYyaqaI qavaao KaUba J kZIna Co. parMtau Amao baQaaMAo taao AmaarI AaMKaaoqaI jaoyauM Co ko EaI sad\gaurudova JoAao pa`ata:kaLa ba`hmamaUhta-maaM ]ZyaaM Co, paaotaanauM inatyakma- kyau-M Co tyaarbaad saovaamaaM laagaI gayaaM Co.

 

paaCLaqaI kao[k karNaaovasaata carNataIqa- par Jo ramaanandkaoT naamanauM sqaana inamaa-Na qayauM htauM, EaI sad\gaurudova Wara, Aonao EaI sad\gaurudovao CaoDI dIQauM Anao AonaaqaI qaaoDI dUr baotavaanaa taT par, vaodvataInaa taT par Aok JmgalamaaM vaRxanaI naIcao inavaasa kyaao-. tyaaM qaaoDa idvasa inavaasa krI rhyaaM htaa taao qaaoDa Bakta laakaoAo pauna: Aok kuiTr vagaoronauM inamaa-Na krI dIQauM htauM. qaaya Co AovauM ko kyaarok kyaarok Aa AaEama maZnaI jo vyavasqaa Co tao paNa Aok pa`paMcanauM #pa la[ lao Co Anao AomaaM jyaaro tana paaoYak svaaqaI- tatva pa`vaoSa krvaa laagao Co, taao mahapau#Ya Ao saMsqaanaao–AaEamanaao paNa pairtyaaga krI do Co. Aovaa J  pa`karnaI kM[k pairisqaitaAao EaI sad\gaurudovanaI saamao paNa AavaI Anao EaI sad\gaurudovao Ao baQaaM pa`paMcaaonaao pairtyaaga krInao Aok ivataragaI AikMcana saMtanaa #pamaaM Aok vaRxanaI naIcao laaMbaa samaya sauQaI inavaasa kyaao- Anao tyaarbaad vaodvataInaa taT par J rMga[paUla Co taonaI paasao Aok pa`acaIna hnaumaanaPnauM maMidr htauM – Jo paUr Wara Anaokaovaar naYT qa[ gayauM htauM – tyaaM EaI hnaumaanaP Anao Aok ca+ananaa #pamaaM EaI gaNaoSaP ³}MQaa paDolaa´ htaa – Ao sqaananaa ivaYayamaaM EaI sad\gaurudovanao pa`orNaa qa[ Anao Ao J sqaananaa AByaudyanaao–]QQaarnaao kdaca samaya AavaI gayaao hSao – taao EaI sad\gaurudova Ao sqaana par AavaInao qaaoDao samaya ibaraJmaana qayaa. Anao Ao sqaananaao QaNaao baQaao ]QQaar qayaao. Anaokaovaar paUro Aonaao QvaMsa kyaao- – Aonaao naaSa kyaao- – frI paaCao Aonaao ]QQaar qayaao. hJu paNa gauruBaa[ EaI ramaayaNaIP maharaJnaa Wara Aonaa ]QqaarnauM kaya- caalau J Co. EaI sad\gaurudova Bagavaananao paaotaanaI laIlaanauM saMvarNa paNa Ao J sqaLa par kyau-M htauM. AomaNao paaotaanaa PvanamaaM Anaokaovaar Ao vaatanao spaYT khI htaI ko vaodvataInaa taT par J huM paaotaanaa SarIrnaao pairtyaaga krISa. sana 1978; maaga-SaIYa- kRYNa catauqaI-naao idvasa htaao Anao Ao idvasao sad\gaurudovanaI kRpaaqaI Aa SarIr ³EaI AiBaramadasaP´ Anao gauruBaa[ EaI ramaayaNaIP tyaaM haJr htaaM Anao Ao J idvasaoEaI sad\gaurudovao paaotaanaI laIlaanauM saMvarNa kyau-.

 

kbaIr saahobao Aok JgyaaAo laKyauM Co:

kbaIr Jba hma paOda huAo

Jga hsao hma raoAo

AosaI krnaI kr calaao

hma hsao Jga raoAo

 

baQaa pa`aNaIAaonaao Jnma maataaipataanaa Wara qataao haoya Co – saaQaarNa #pamaaM AovauM J jaovaa maLao Co.  saMta paNa jyaaro Aa BaUmaMDla par Avatairta qaaya Co taao saaQaarNa manauYya Jovaao J Avataar lao Co. saaQaarNa maanava JovauM J AomanauM pa`agTya qaaya Co, parMtau AomanaI maRtyau Jo Co tao inaraLaI haoya Co.

 

kbaIrsaahobao Aa J vaatanao khI Co ko Jnmanaa samayao AaKaao saMsaar pa`sanna qa[ rhyaao htaao, Jyaaro Amaarao Jnma qayaao htaao Aqavaa Amao pa`gaT qayaa htaa. parMtau Ao vyaikta J  sarahnaIya Co –

 

Aok Jgyaa kbaIr saahoba Aoma kho Co –

saba QaT maora saaM{yaa

saunaa QaT naa kao[

bailaharI vaa QaaTkI

ja QaT pa`gaT haoyao

 

baQaa pa`aNaIAaonaI Amdr parmaatmaanaao inavaasa Co, parMtau sarahnaIya vyaikta taao Ao J Co JonaI AMdr parmaatmaanauM pa`agaT\ya qa[ gayauM haoya. JoNao parmaatmaanao paaotaanaI AMdr pa`gaT krI laIQaa Co tao sarahnaIya Co. AovaI J rItao kbaIr saahoba khI rhyaa Co ko tao vyaikta sarahnaIya Co JonaI maRtyau idvya haoya. JonaI maRtyaunao la[nao Anaokao laaokaonao Saaok qaaya, du:Ka qaaya ko Aovaa mahapau#Yanao AapaNao Kaao[ dIQaa. Jo mahapauruYanaI C~aCayaamaaM paaotaanaaqaI Anaokao Pvaaonaao ]QQaar qayaao haoya – Anaokao PvaaonauM klyaaNa qayauM haoya – ]tqaana qayauM haoya Aovaa mahapau#Yanao Qanya Co Anao Aovaa mahapau#YanaI maRtyau sarahnaIya Co jao paaotaanaamaaM Anaasakta BaavaqaI maaoh Aasaiktanaao pairtyaaga krInao parmaatmaanauM icaMtana krtaa inajanaMd mastaImaaM SarIrnaao pairtyaaga kro. taao AapaNaa EaI sad\gaurudova BagavaananaI Jo maRtyau Co sarahnaIya qa[ – ivacaarNaIya naih qa[, du:KanauM karNa naih banaI. ZIk Co Amanao baQaanao du:Ka qavauM J jao[tauM htauM. qayauM paNa, ko Amaara vaccaoqaI saSarIr sad\gaurudovanaao ABaava qayaao. parMtau Avyakta #pamaaM taao AaJo paNa AapaNaI saaqao Co Anao AomanaI kRpaamayaI – dyaamayaI kruNaamayaI C~aCayaa AapaNaa ]par sadOva Co Anao rhoSao.

 

Amao paaotaanaa PvanamaaM Anaokaovaar spaYT AnauBava kyaao- Anao tamaara baQaanaI vaccao paNa Anaokaovaar khyauM J Co ko JovauM JovauM EaI sad\gaurudovao Aa SarIrnaa ³EaI AiBaramadasaPnaa´ ivaYayamaaM saMklpa kyaao- htaao AovauM AovauM qayauM Co. Amaaro saaQanaa vaQaar kM[ krvaI J naqaI paDI.  Aa baQauM Jo kM{ Aa SarIrmaaM ³EaI AiBaramadasaPmaaM´ Aqavaa SarIrnaa maaQayamaqaI maLyauM Co tao baQauM sad\gaurudovanaao saMklpa htaao. JovauM JovauM AomaNao paaotaanaa PvanamaaM ivacaayau-M htauM – komako mahapau#Ya SauBa saMklpa J kro Co – Anao tao Jo SauBa saMklpakro Co tao tarta J ik`yaainvata qa[ jaya Co. komako Sauw icadakaSamaaM jo saMklpa sfUirta  qaaya Co tao tatkaLa J fiLaBaUta qaaya Co. taao, AapaNaa EaI sad\gaurudovanaa Wara Jo saMklpa qayaao tao Aa SarIrnaa maaQyamaqaI ik`yaavanta qayaao. Amaaro vaQau kM[ krvauM naqaI paDyauM Anao AomanaI vaatsalyamayaI dRiYTqaI J Aa Pvanaao ³EaI AiBaramadasaPnaao´ ]QQaar qayaao hSao – parMtau Amao taao paaotaanaa ivaYayamaaM khI rhyaa Co. taao, Aavaa Jo AapaNaa EaI sad\gaurudova Bagavaanao jyaaro paaotaanaI laIlaanauM saMvarNa krvaa ivacaayau-M, paaotaanaI laIlaanao samaoTInao taIraoBaavanao pa`apta qayaa tao samayanaI QaTnaa; gauruBaa[ EaI ramaayaNaIP AomanaI saMinakT baoZa J htaa. saMQyaanaao samaya htaao Anao Aa SarIr ³EaI AiBaramadasaP´ snaananao maaTo J[ rhyaa htaa, taao Ao samayao gauruBaa[naa Wara spaYT bataavavaamaaM Aavyau ko EaI sad\gaurudovao paaotaanaa pa`aNanao ba`|aMDmaaM sqaaipata kyaa-. saMpaUNa- SarIr JDvata\ qa[ gayauM Anao CataI Aokdma KaoMcaa[ ga[ komako pa`aNanao ]par ca@avavaamaaM Aavyaa. pa`aNanao ba`|aMDmaaM sqaaipata kyaa- baad parmaatmaanaa sva#pamaaM isqata qa[ gayaa. Anao Aa SarIro ³EaI AiBaramadasaPAo´ Jo pa`tyaxa jaoyauM ko ]<ar idSaamaaM Aok naIla taarao – naIla ibaMdu caalaI J[ rhyaao Co. Anao EaI sad\gaurudovanao pauna: paaotaanaa idvyaQaama saaMtainak laaok Aqavaa parmaatmaanaa inatyaQaamanao maaTo padapaNa- kya-uM. Aa pa`karo Amao EaI sad\gaurudovanaa carNaaomaaM Baava pauYpaaMJlaI samaipa-ta krI.

 

EaIrama Jya rama Jya Jya rama

²

EaIrama