Jgad\gauru EaI ramaanandacaaya-P    EaI dadagaurudova    EaI gaurudova

Jgad\gauru EaI svaamaI EaI ramaanandacaaya-P

 

 

saItaanaaqa samaarMBaama\ ramaanaMdaya- maQyamaama\ a

Asmadacaaya-   paya-Mtaama\  vaMdo  gauru  parMparama\ aa

 

BaartanaI Aa paiva~a BaUima par Anaok mahapauruYaao pa`kT qayaa Co ko JomaNao paaotaanaI caotanaa vaDo pa`aNaImaa~anaao samyak pa`karo AByaudya kyaao- Co. Aa paavana BaUima par svayaM parmaatmaaAo Anaokvaar pa`kT qa{nao paaotaanaa mayaa-dapaUNa- cair~a $ara saMtaaonauM rxaNa kyau- htauM; Qama-nauM sqaapana kyau- htauM taomaJ saaOnao maanava Qama-nauM iSaxaNa AapaInao kRtaaqa- kyaa- htaa.

 

Aok samaya Aovaao paNa htaao ko jyaaro ihMduAaonao [slaama Qama- svaIkarvaa maaTo ivavaSa krvaamaaM Aavataa htaa, taomanaa maMidrao taomaJ Qama-ga`Mqaaonao naYT–Ba`YT krvaamaaM Aavataa htaa. AiSaxaa, inarxartaa Anao A&aananao karNao taomaJ AaMtairk vaOmanasyanao karNao ihMdu samaaJ iBanna–iBanna ivaBaagaaomaaM vahoMcaa{ r(ao htaao. vaNa- vyavasqaanauM baa(#pa GaNauM J kZaor htaMu.  Ao samayanauM Baarta iCnnaiBanna raYT/ htauM. sava-~a raga, WoYa, saItama, saMGaYa- Anao AnaIitanauM saama`ajya folaayaolauM htauM. Aavaa samayao Aok Aovaa idvya AatmaanauM BaartaBaUima par padapa-Na qayauM ko JonaI GaNaa laaMbaa samayaqaI AtyaMta pa`taIxaa htaI. AagaLa JtaaM Ao J mahapauruYanao ramaanand: svayaM rama: pa`aduBaU-taao mahI talao khInao sanmaainata krayaa. Aa Ao J mahana ivaBaUita Co ko Jomanao AapaNao saaO pa`NaamapaUva-k ivanama`taaqaI Jgad\gauru EaIramaanandacaaya-P khIAo CIAo.

 

BaartamaaM ivaQamaI- Saasakaonaa AtyaacaarqaI ~asta Anao AnaacaarqaI BayaBaIta pa`janaI Qama-glaaina dUr krvaa taqaa gaItaamaaM AapaolauM vacana paUNa- krvaa parba`X parmaatmaaAo ivak`ma saMvata 1356maaM ³[.sa. 1300´ Aita samaRw vaiSaYZ gaao~aIya i~apa`varainvata Saukla yaJuvao-dIya vaaJsanaoya SaaKaaQyaayaI kanyakubJ ba`aXNa paMiDta EaI pauNyasadna Samaa- Anao maataaEaI sauSaIlaadovaInao paavana krvaa paaoYa ³maaGa´ maasanaI kRYNa saptamaInaa SauBa idnao Avataar laIQaao. Aa ba`aXNa dMpataIAo savao-evar EaIramacaM$PnaI pa`baLa AaraQanaa paCI pa`apta qayaolaa taomanaa Aa pau~artnanauM naama EaIramaanaMd raKyauM. mayaa-dapauruYaao<ama EaIramanaao Avataar haovaaqaI pa`arMBaqaI J taoAao baQaaMnaa AakYa-NanauM kon$ banyaa htaa.

 

baaLak ramaanando taIva` smarNaSaikta taqaa kuSaaga` bauiwqaI, ipataa Wara saMBaLaavaayaola EaI vaalmaIikya ramaayaNa kMZsqa krI laIQauM htauM. Anya paMiDtaao saaqao Saas~aaqa- krtaa ipataaEaInao jao{nao saaMBaLaInao taomanao Anaok ga`Mqaao kMZsqa qa{ gayaa htaa. Aa rItao pa`arMiBak iSaxaa taomanao GarmaaMqaI J ipataaP paasaoqaI saMpanna qa{ htaI. tyaarbaad iva. saM. 1361maaM vasaMta paMcamaInaa idvasao ivaiQasar ya&aaopavaIta saMskar saMpanna kravaI ivaiSaYZ AQyanana maaTo baaLak ramaanandnao EaIsaMpa`dayanaI pa`Qaana paIZ EaImaZmaaM EaI saMpa`dayanaa 21maa pa`Qaana Aacaaya- Jgad\gauru EaIraQavaanaMdcaaya-P paasao vaaraNasaI ³kaSaI´ maaoklavaamaaM Aavyaa. jyaaM taomaNao ivaiQa–ivaQaana saaqao vaod–vaodaMgaaonauM AQyayana kyau-M Anao taomaaM taoAao paarMgata qayaa. maataa ipataanaI Aa&aa maoLavaI–ivaQamaI- AtyaacaarqaI BayaBaIta banaolaI BaartaIya pa`janao saaMtvana Aapavaa, saMskRitanauM rxaNa krvaa taomaJ doSanaI Qaaima-k pairisqaita sauQaarvaa maaTo taomaNao iva.saM. 1381maaM SauBa idvasao EaI vaOYNavaIya saMnyaasa dIxaa laIQaI.

 

Jgad\gauru EaI ramaanandacaaya-Pnaa Saas~aIya Anao vyaavhairk caatauirnaa pairNaamao taqaa samanvayaatmak pa`caar taqaa pa`yaasao doSaBarmaaM SaaMita Anao AatmaivaevaasanauM vaataavarNa taOyaar  qayauM. AoTlauM J naih paNa Qama- pairvata-na pa`ik`yaa paNa taomanaa pa`yaasaaoqaI ATkI  Anao ihMdu pa`ja svasqa Anao saurixata rhI. iva.saM.  1397naa vasaMta paMcamaInaa pauNya pava-naa idvasao EaI saMpa`dayanaa 22maa Aacaaya- tarIko taoAao AiBaiYakta qayaa Anao Ao J paiva~a pa`saMganao idvasao samasta Qamaa-caayaoa- Anao Jnataa Wara Aacaaya- sama`aTnaI garImaapaUNa-   ]paaiQaqaI taoAao ivaBaUiYata qayaa. tyaarbaad taoAao sanaatana Qama-naa pa`caar Aqao- Baarta Ba`maNa maaTo inakLyaa; saacaa Aqa-maaM taao Ao i_gaivaJya yaa~aa htaI.

 

paUra BaartavaYa-maaM pairBa`maNa krI taomaNao samasta Jnataanao i~aivaQa taapaqaI maukta krI, satkma- Anao sataQama-naa saMvaQa-na saaqao samasta doSamaaM EaIramaBaiktanaao pa`caar pa`saar krI maanavamaa~anao parmaQaama saakota tarf AiBamauKa banaavaI BaartaBarmaaM sanaatana Qama-naao QvaJ frkavyaao. BaartanaI saamaaiJk, Qaaima-k Anao raJkIya dud-Saa dUr krI Qama- saMsqaapana maaTo taomaNao ivaivaQa kayaoa- haqa QarI Qaaima-k, saamaaiJk Anao raJkIyaxao~ao k`aMitakarI pairvata-na AaNyauM htauM. Aa rItao Aa idvya ]padoSaamaRtapaana kravaI AMtao Jgad\gauru EaIramaanandacaaya-P iva.saM. 1532maaM caO~a Saukla ramanavamaInaa pauNyapava-naa idvasao paaotaanaI maanavalaIlaanauM saMvarNa krI idvyaQaama EaI saakota paQaayaa-.

 

ihMdu Qama-maaM JD banaI gayaolaa vaNaa-Eama Qama-naa durpayaaogaqaI }Mca–naIcanaa BaodmaaM ivaBaaPta Jnataanao Aoki~ata krvaa; Sau$aonao paNa samaaJmaaM sqaana Apaavavaa maaTo taomaNao iSaYyaaonaI pasaMdgaI paNa Ao pa`maaNao krI htaI. taomanaa baar ³12´ mauKya iSaYyaao htaa.

1. Jgad\gauru EaI AnaMtaanaMdacaaya-P

2. Jgad\gauru EaI saursauranaMdacaaya-P

3. Jgad\gauru EaI sauKaanaMdacaaya-P

4. Jgad\gauru EaI BaavaanaMdacaaya-P

5. Jgad\gauru EaI yaaogaanaMdacaaya-P

6. Jgad\gauru EaI narhyaa-naMdacaaya-P

7. Jgad\gauru EaI gaalavaanaMdacaaya-P

8. Jgad\gauru EaI paIpaacaaya-P

9. Jgad\gauru EaI ramakbaIracaaya-P

10. EaI rOdasaP

11. EaI QanaaP

12. EaI saonaP

 

]paraMta 13maaM mauKya iSaYya tarIko EaI paXavataI dovaIPnauM naama paNa jaNaItauM Co. AanaMd BaaYyakar Jgad\gauru EaIramaanandacaaya-P Wara ivaSaoYa #paqaI pa`caairta sanaatana vaOYNava Qama-naI saurxaa taqaa pa`caar pa`saar maaTo BaartaBarmaaM Aacaaya-paIZaonaI sqaapanaa krvaamaaM AavaI.

 

Jgad\gauru EaIramaanandacaaya-P taomanaa samayanaa Aok mahana saMta, Qama- pa`vata-k Anao Ad\BaUta iSaxak htaa. taomaNao A&aana#paI Gaaor AMQakarmaaM Gaorayaolaa maanavaInao &aananaao pa`kaSa Aapyaao. taomaNao ivaQamaI - SaasakaoqaI BaartavaYa-naI saaMskRitak, Qaaima-k, saamaaiJk Anao AQyaaitmak mayaa-danaI rxaa krI. taoAao inagau-Na – sagauNa EaIrama Anao Baikta samanvayanaa saU~aQaar htaa. Aavaa mahana Qama-pa`vata-k, saMskRita rxak Anao SaaMitadataa Jgad\gauru EaIramaanandacaaya-Pnaa carNaaivaMdmaaM kaoiT kaoiT pa`Naama hao.

EaI sad\gaurudova Bagavaana kI Jya!

EaIrama