Jgad\gauru EaI ramaanandacaaya-P    EaI dadagaurudova    EaI gaurudova

mahamaMDlaoevar ea`ImahMta ea`I svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI

 

 

parma paUJya pa`ata: smarNaIya EaI sad\gaurudova Bagavaana EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaInaao paircaya kravavaao Ao taao saUya- samaxa Aok dIpak Qarvaa JovauM Co. taoma CtaaM taomanaa pa`tyao AhaoBaavanaI laagaNaI vyakta krtaaM taomanaa ivaSao qaaoDa Sabdao laKavaanaao Aa nama` pa`yaasa Co.

 

AapaNaa Jovaa JD Pvaaonaa klyaaNaaqao- Baarta saihta ivadoSanaI Qara par pairBa`maNa krInao iJ&aasau Anao maumauxau taomaJ BaktaJnaaonao pa`omapaUva-k parmaaqa-naao paqa dSaa-vanaara AapaNaa saaOnaa ipa`ya gaurudova AoTlao ihmaalaya inavaasaI saMta iSaraomaiNa paUJya EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI.

 

13maI–14maI sadInaa AMQaaQaUMQaI, A&aana, AiSaxaa,Asvasqataa Anao ASaaMtaIsaBar Baartanao SaaMita, pa`oma, sauKa Anao svasqataa pa`dana krnaara Jgad\gauru EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-PnaI parMparanaa ramaanaMdI vaOYNava saMtaao AaJopaNa BaartamaaM ivaSaaLa saMKyaamaaM vyaapta Co; JoAao BaartaIya JnamaanasamaaM EaIramanaama, EaIramaBaikta Anao EaIramacarItamaanasanaI jyaaoita pa`kTavaInao ivaevanao parmaatmaanaI pa`aiptanaao maaga-  "pa`omaaBaikta'– pa`dana krInao pa`aNaImaa~anauM klyaaNa krI r(a Co. Ao J ivaSaaLa ramaanaMdI vaOYNava saMta samaaJnaI jaNaItaI Anao maanaItaI vaMdnaIya idvyaivaBaUita AoTlao EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI.

 

taoAao saaQana saMppana Anao sauKaI pairvaarmaaM Jnmyaa htaa. parma satyanaI pa`aipta Aqao- )dyamaaM ]tkRT pyaasa (burning desire) la{nao taomaNao yauvaavasqaanaa pa`arMBamaaM j gaRhtyaaga kyaao-. Anao Aok idvya jyaaoita pa`kaSa Wara pao`irta taoAao Baartanaa maQya pa`doSanaa ivaidSaa nagarmaaM vahotaI baotavaa–vaodvataI gaMgaanaa iknaaro sad\gaurudova Bagavaana EaI svaamaI parmaoevardasaPnaa SarNamaaM pahaoMcyaa. EaI sampa`daya parmparagata rhsyamaya parma isaW mahaman~a Ananta EaI ivaBaUiYata parmaoevardasaPAo vata-maanamaaM ivaVmaana EaI ramaanand samapa`dayanaa rtna sva#pa, satyainaYZ, tapaaoinaYZ, Qama-inaYZ saMta, gaaO ba`ahmaNa saovaI BaartanaI mahana ivaBaUita yaaogaIraJ parmahMsa saaOmyamaUita- mahamaMDlaoevar EaI mahMta EaI AiBaramadasaP maharaJnao vaosavaota inaiQarhsyayaukta mahamaM~a YaDaxar EaIramamaM~a pa`dana krI gaaOrvaivaMta kyaa-.

 

Aapa tyaaM qaaoDao samaya EaI gauru carNaaomaaM rhInao EaI gauru saovaamaaM tatpar rhyaa. AapanaI gauruinaYZa vaKaavaNaa yaaogya Co. qaaoDa samaya paCI EaI gaurudova parmaoevardasaP maharaJnaI Aa&aa qa[ ko EaI AyaaoQyaaP, Jo paratpar savao-evar Bagavaana EaI ramaPnaI Avataar laIlaa BaUima Co, tyaaM J[nao tapaeyaa krao. AMta: ivaSaoYa #paqaI vaod vaodaMga, Eauita–smaRita, [itahasa, pauraNaaidk &aana EaI AyaaoQyaamaaM pa`apta krao. Aapa EaI gaurudovanaI Aa&aa qavaa par AyaaoQyaaP J[nao qaaoDa samayamaaM J vaod vaodaMgaaonauM &aana pa`apta krI laIQauM. tyaarbaad EaI AyaaoQyaaP qaI saaQanaanao maaTo Aapao ica~akuT pa`sqaana kyau-M, Jo Bagavaana EaIramanaI tapaaosqalaI Co.

 

ica~akuT pahaoMcaInao EaI janakI kuMD, Jo AaJqaI 42 vaYa- paholaaM ³lagaBaga [.sa. 1965´ Atyanta rmaNaIya AokaMta saaQanaa yaaogya sqaana htauM, jyaaM gaufamaaM rhInao EaI saItaaramaPnaI Aapao ]paasanaa krI. AapanaI kYTpa`d saaQanaa, EaQQaainaYZa, taqaa tapaaobaLaqaI saItaaramaPAo saaxaata AavavauM paDyauM. qaaoDa samaya kiZna saaQanaa baad AMta:krNanaao ]d\gaar ]maTInao Ananya pa`omarsa nao~aaoqaI vahovaa laagyaao. Aapa pa`omamaaM AoTlaa ivahvaLa banaI gayaa ko SarIrnauM Baana paNa naa rhyauM. pa`omaidvaanaa banaInao ica~akuTmaaM rhyaaM. pa`Baupad AMikta vanaBaUimamaaM pa`omaasakta pa`omaivahvaLa banaInao frvaa laagyaa.

 

Aapanao 10–15 idvasa xauQaataur J vaItaavaI dIQaaM tyaaro paaotaanaa laaDlaanao maaM–maaM paaokartaao jao[nao snaoh vaatsalya taomaJ k#NaamayaI maaM EaI saItaaPqaI rhovaayauM nahIM. taoAao paaotaanaa pa`omaI laaDlaa pau~anao maaTo Aok vaaDkamaaM paayasa–KaIr haqamaaM la[nao baar vaYaI-ya idvya knyaanaa #pamaaM pa`kT qa[ gayaa. taoAao baaolyaa, "baabaa! AaJo QaNaaM idvasaaoqaI tamao kM[ KaaQauM–paIQauM naqaI. Bagavaananaao Baaoga laagaolaI Aa paayasa Kaa[ lyaao."

maaM Jgata JnanaInaI AmaRtamayaI BaktaihtakarI vaaNaI saaMBaLaInao Acaotana SarIrmaaM caOtanya AavaI gayauM. saamao jaoyauM, Aok idvya knyaa haqamaaM paayasa la[nao }BaI Co Anao khI rhI Co; "Bagavana\! pa`saad laao."

 

Aapao KaIr pa`saad la[ laIQaao. maataaP AMtaQaa-na qa[ gayaa. Aapao pa`saad Kaa[ laIQaa baar jaoyauM ko knyaa AMtaQaa-na qa[ ga[ Co tyaaro pauna: ivaica~a  isqaita qa[ ga[, ko maaM QaaoKaao AapaI gayaa.

 

paaCa maaM naI rT lagaavataa rhyaa. tyaarbaad maaM Ao svapanamaaM Aa&aa AapaI ko "huM sada tamaarI saaqao CuM. hvao tamao Bagavaana EaIramanaI parmapa`oma rsamanaI pa`omaaBaikta Jna–JnamaaM ivatairta krao.

 

maaM EaI saItaaPnaI AovaI Aa&aa iSaraoQaaya- krInao paaCa Aapa EaI sad\gaurudovanaa EaI carNaaomaaM AavaI gayaa. EaI gaurudovanao baQaI vaataaoqaI Avagata kravaInao AomanaI saovaamaaM laagaI gayaa.

 

EaI gaurudovao hvao saMpaUNa- BaartavaYa-naa itaqaa-TnanaI Aa&aa AapaI. doSakaLa pairisqaitaAaonauM &aana pa`apta krInao ihmaalaya isqata EaI kodarnaaqa garuDca+Inao pauna: saaQanaaBaUima svaIkarInao maaM JgadMbaanaI Aa&aanausaar laaokaopakarI kaya-naao AarMBa kyaao-.

 

Aapao EaI ramaanaMd saMpa`dayanaI kIita-Qvaja folaavataaM ihmaalaya qaI la{nao knyaakumaarI sauQaI jgyaaM–jgyaaM par AaEama inamaa-Na kyaa-. dInadu:KaIyaaMAao, santa–mahatmaAaonao maaTo BaaoJna vagaoronaI vyavasqaa Aapanaa Wara mauKya kaya- qayaa.

 

Aapanaa pa`mauKa AaEama EaI ramaanaMd saMta saovaaEama – kodarnaaqa taqaa EaI ramaanaMd saMta AaEama – %iYakoSa maaM inarMtar saMtasaovaa ina:Saulk caalataI rho Co. saoMkDao saMta AaEamamaaM inaiecaMta #paqaI saaQanaa rta rhInao manauYya Jnmanao safLa kro Co. Aomanaa BaaoJna–vas~a–AaEaya naI vyavasqaa AaEamanaa Wara qaaya Co.

 

Aapanaa maaQyamaqaI ivaidSaa, Jo AapanauM gaurusqaana Co, tyaaM paNa saMtasaovaa qataI rho Co. maQyapa`doSamaaM isqata EaI ramaTokrI tapaaovana, P. gaunaa taqaa jagaoevar mahadova, gauJrInaa AaEamaaonaI vyavasqaa paNa Aapanaa Wara J qaaya Co.

 

gauJrata pa`antamaaM Aapanaa QaNaa AaEama Co; jyaaM ivaSaaLa Bakta samaudaya baarDaolaI, vaDaodra, Baavanagar, raJkaoT, Amadavaad vagaoro QaNaa sqaana par ivaVmaana Co. hmaNaaM maaM nama-danao iknaaro gauvaarmaaM AaEamanauM inamaa-Na qayauM Co, jyaaM paNa saoMkDao saMta AaEamamaaM inaiecaMta #paqaI saaQanaa rta rhInao manauYya Jnmanao safLa kro Co.

 

Aapanaa AadoSanausaar hjarao ivarkta taqaa gaRhsqa iSaYya EaI ramaanaMd saMpa`daya mataanausaar BagavaMta saovaa–paUja Aca-naa inarMtar krI rhyaaM Co.

 

Aapa saMpa`daya inaYZ taao Co J, saaqao–saaqao ba`hmainaYZ taomaJ paaotaanaa [YTmaaM Ananya pa`oma–Eawa–ivaevaasaqaI BarpaUr Co. Aapa sadOva Jpa–tapa–yaaogaaByaasaaomaaM saMlagna rhao Cao. Aapa saaOmyamaUita-, SaItala svaBaava taomaJ maRduBaaYaI Cao. Aapanaa dSa-namaa~aqaI J laaokaomaaM AanaMd Aavao Co.

 

Aapa saMkaocaI, sarLa svaBaavavaaLaa Cao Anao baIjanaa du:Ka jao[nao d/vaIBaUta qa[ java Cao. Aapa AparaQaInao paNa xamaa krvaavaaLaa, samaqa-, xamaa – dyaa, saihYNautaa, sauEauYaa, QaOya-taa vagaoro idvya gauNaaoqaI pairpaUNa- Cao. Aapa [ind/yaPta, mananao sada vaSamaaM raKavaavaaLaa saMyama–inayamamaaM tatpar Cao. mahapau#Yanaa sava-gauNa AapamaaM sada ivaVmaana rho Co.

 

saMtasaovaanaa mauKya hotauqaI taomanaa Wara sqaaipata koTlaak AaEamaaomaaM –

1. EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, hnaumaana gaufa, kodarnaaqa – ihmaalaya

2. EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, %iYakoSa

3. EaI ramaTokrI tapaaovana, maQya pa`doSa

4. EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, gauvaar, taa: naaMdaod, iJ: nama-da ³raJpaIpaLaa naPk´

 

AaEamaao mauKya Co.

 

JyaaM ivaSaoYa krInao saMtaaonaI saovaa qataI rho Co. Aa AaEamaaonaI ivaSaoYataa Ao Co ko AhIM kao[paNa saMpa`dayanaa saMtaao kao[paNa pa`karnaa BaodBaava ivanaa AhIM rhI Sako Co; paaotaanaI saaQanaa krI Sako Co Anao J#r paDo taao EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaInauM maaga-dSa-na maoLavaI Sako Co.

 

lagaBaga 1972qaI taoAao dr vaYao- baarDaolaI ]paraMta gauJratanaa Anya ivastaaraomaaM paQaartaa r(a Co. cauMbakIya AaQyaaitmak vyaikta<va Qaravataa EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaIPnaao ivaSaaLa caahkvaga- baarDaolaI, saurta, vaDaodra, Amadavaad, Baavanagar, raJkaoT ]paraMta maQya pa`doSa, mauMba{, maharaYT/, ]<araMcala, ]<ar pa`doSa, taomaj idlhImaaM paqarayaolaao Co. taomanaa ivaSaaLa caahk vaga-maaM taoAao EaIramanaa naamao J ipa`ya Co; taomanaa caahkao taomanao svayaM Bagavaana EaIramanaa #pamaaM BaJo Co.

 

EaIramacairtamaanasanaa maaQyama Wara taomaNao JnamaanasamaaM EaIramanaama Anao EaIramaBaiktanaI jyaaoita pa`kTavaI maanavaJnmanao saaqa-k krvaanaao pa`omaaBaiktanaao maaga- AapaNanao saaOnao dSaa-vyaao Co. Aovaa EaIrama sva#pa EaI sad\gaurudova Bagavaananaa EaIcarNaaomaaM kaoiT kaoiT pa`Naama!

 

EaI sad\gaurudova Bagavaana kI Jya!

EaIrama