EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama

pa`orNaa, pa`aotsaahna Anao AaSaIvaa-d: mahamaMDlaoevar EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI

mauKya paanauMEaI gaurudovaAaEamatasvaIrao&aana gaMgaaBaJna gaItavaIDIyaaosaMpak- saotau