vaIDIyaao

gauvaar AaEamanaao pa`aNa pa`itaYZa vaIDIyaao Anao Anya satasaMga jldIqaI AhIM ]palabQa hSao.

 

vaQau vaIDIyaao jaovaa maaTo

http://www.youtube.com/swamiramanand
fkta 10 imainaTnaa ivaiDyaao maaTo

 

http://www.veoh.com/channels/swamiramanand

Aa caonala ]par tamao AaKaa ivaiDyaao jao[ Sakao Cao.

gauruPnaI laMDna yaa~aa 2005naao Aok AMSa

jao tamaarI paasao gaurudovanaa Aqavaa EaIramaqaI jaoDayaolaa kao[ paNa navaa Aqavaa Junaa vaIDIyaao haoya Anao tamao Aonao baIja Baktaao saaqao Aa vaobasaa[Tnaa maaQyama wara vahoMcavaa maaMgataa haoya taao kRpaa krInao Aa [maoo[la AoD/osa par maaoklaSaao:

swamiramanand@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]par