laoKa pa`aqanaa
EaI gaurupaUiNa-maa saMdoSa 2007 EaIgauru vaMdnaa
EaI gaurupaUiNa-maa saMdoSa 2006 EaIgaurupaaduka paMcakma
gaaya~aI maM~anaao Aqa- EaIrama rxaa s~aaotama

 

jao tamaarI paasao gaurudovanaa Aqavaa AomanaaqaI jaoDayaolaa kao[ paNa navaa Aqavaa Junaa pa~aao ko laoKaao haoya Anao tamao Aonao baIja Baktaao saaqao Aa vaobasaa[Tnaa maaQyama wara vahoMcavaa maaMgataa haoya taao kRpaa krInao Aa [maoo[la AoD/osa par maaoklaSaao:

swamiramanand@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

]par