tasvaIr zruKaao 1

gauvaar AaEama

gauvaar AaEama pa`aNa pa`itaYZa

 

nama-da snaana 2008

gaaopaalaoevar mahadova, gauvaar 2008

gauru paUiNa-maa, gauvaar 2008

   

 

jao tamaarI paasao gaurudovanaI Aqavaa AomanaaqaI jaoDayaolaI kao[ paNa navaI Aqavaa JunaI faoTao haoya Anao tamao Aonao baIja Baktaao saaqao Aa vaobasaa[Tnaa maaQyama wara vahoMcavaa maaMgataa haoya taao kRpaa krInao Aa [maoo[la AoD/osa par maaoklaSaao:

swamiramanand@yahoo.co.uk