EaI mahMta EaI madnamaaohnadasaP maharaJ

EaI paujarIP EaI sauKaramadasaP maharaJ

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama

EaI hnaumaana gaufa,

kodarnaaqa 246 445

ij. #$pa`yaaga ]<araMcala

 

EaI mahMta paujarIP EaI vaRndavanadasaP maharaJ

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama

933, maayaakuMD,

%iYakoSa 249 201

]<araMcala

Faona: 0135 2436406

EaI mahMta paujarIP EaI {evardasaP maharaJ Anao EaI hrIyaanaMdP

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama

gauvaar 393 150

taa. naaMdaod, P. nama-da

gauJrata

faona: 02640 250204

 

EaI mahMta paujarIP EaI ramasauMdrdasaP maharaj

ramaTokrI tapaaovana, ramaTokrI

dodlaa

taa. gaunaa, P. gaunaa

MmaQya pa`doSa

 

maItaabaona paTola

Shree Swami Ramanand Sant Ashram, UK

14, Oakwood Road,

Northwood Hills, HA5 3UE,

London, UK

( 02088662448

 

EaI mahMta paujarIP EaI maunaIevardasaP maharaJ

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama

baInaagaMJ

P. gaunaa

maQya pa`doSa

sanaatana caOtanya ba`hmacaarIP

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama

saa]qa kuMDla, ivavaokanaMd raoD,

knyaa kumaarI 629 702

taamaIlanaaDu

faona: 04652246090 maao.: 09488080639

   

Aa vaobasaa[Tnao ivaksaavavaamaaM sahaya#pa qanaar

pa`&aana inaz-r

 

saMpaadk ibaipana paTola

"ica~akuT', 5 saaQanaa nagar,

mahatmaa gaaMQaI raoD,

baarDaolaI 394 601

durBaaYa( 02622 221 240

vaaiYa-k lavaaJma

#.   50 Baarta

#. 250 ivadoSa

paoT/na/AaPvana lavaaJma

#.   700 Baarta

#. 3000 ivadoSa

 

AMga`oP Anauvaad: saaonala i~avaodI,mauMba{
pa`ivaNaBaa[ caaOhaNa, vaDaodra

tasvaIrao: EaI inalaya Zakaor, EaIrMga pa`osa, baarDaolaI

roKaabaona zIlaka, laMDna, yau.ko.

ipayauYa raJpaUta, baarDaolaI

paMkJ maaodI

Aa vaobasaa[Tnao vaQau saarI banaavavaa Aapanaa salaah saucana JrurqaI maaoklaSaao.

[mao[la: swamiramanand@yahoo.co.uk