kodarnaaqa %YaIkoSa ramaTokrI gauvaar

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, gauvaar

samau$qaI }Mcaa[: 500 fuT

pahaoMcavaanaao maaga-:

raJpaIpaLaaqaI saDk maagao- sToT ha[vao naMbar 5 parqaI maaMgaraoLa Jvaanaa rstao
naPknauM AorpaaoT-: Amadavaad, vaDaodra naPknauM rolvao sToSana: AMklaoevar, Ba#ca naPknauM basa sToSana: raJpaIpaLaa
nakSaao:  gaugala maopamaaM AaEama

nama-danaao iknaarao pauNyakarI!
nama-danauM smarNa pauNyakarI!
nama-danauM dSa-na pauNyakarI!

Aok pa`calaIta ikMvadMtaI Co ko nama-danaa kMkr AoTlaa SaMkr. gaMgaanauM snaana JoTlauM pauNyakarI Co AoTlauM J paavanakarI Co nama-danauM smarNa. JonauM smarNamaa~a pauNyakarI Co AovaI nama-danaa taIro taao Anaok taIqaa-o vasyaaM Co.

pauraNakaLaqaI Anaok saMtaao mahMtaao, %iYa–mauinaAao nama-danaa iknaaro Jpa–tapa–saaQanaamaaM rta banaInao paaotaanaa maanava Jnmanao saaqa-k krtaaM Aavyaa Co. Ao J taao Co AonaI ivaSaoYataaM! nama-danaaM baMnao iknaara parnaI saMtaaonaI Anaok tapasqalaI AaJo paNa AaQyaaitmak ]ja- pa`dana krInao JnamaanasanaaM A&aana AMQaara ]laocaI rhI Co. AavaI J Aok tapasqalaI, AavauM J Aok tapaaovana, AavauM J Aok saMtaQaama AoTlao ]<arvaaihnaI nama-da iknaaranaao EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama. lagaBaga paaMca Aokr ivastaarmaaM paqarayaolauM Co Aa AaQyaaitmak ]ja-s~aaota. Aa Aok AnaaoKauM rmaNaIya saMtaQaama Co ko jyaaM pa`akRitak saaOMdya-qaI Barpaur manaaormya nama-da taTo satata Aok sarKaao klakla Qvaina krtaaM sairtaanaa naIr, caaro tarf ]Dyaa krtaaM paMKaIAaonaI cahok, vahI Jtaa pavananaI mahok Anao saMtaaonauM saai<vak saaMinaQya AapamaoLao J ica<anao EaQQaa, Baikta Anao pa`omaqaI BarI do Co! iSaSa AapamaoLao J zUkI jaya Co parmaatmaanaa EaIcarNaaomaaM.

raJpaIpaLaa nagarIqaI lagaBaga 20ik.maI. paUva-maaM gauvaar ³taa. naaMdaod´ ga`amanao CovaaDo vahotaI ]<arvaahInaI nama-da taTo pa`oma, saovaa Anao tyaaganaI sauvaasa folaavataa Aa BaiktaQaamanaa pa`Naotaa Co ihmaalaya inavaasaI isaQQa saMta mahamaMDlaoevar EaImahMta EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI.

pa`omaidvaanaI maIraMPnaa gaurudova saMta rOdasaP taomaJ saMta kbaIrP ]paraMta Anaok isaQQa saMtaaonaa sad\gaurudova EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-PnaI parMparanaa ramaanaMdI vaOYNava saMtaao taao AaJo BaartamaaM ivaSaaLa saMKyaamaaM vyaapta Co. Ao J parMparanaI Aok vata-maana AaoJsvaI ivaBaUita AoTlao EQQaoya EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI! Aa BaiktaQaamanao paaotaanauM naih parMtau paaotaanaa paratpar gaurudova Bagavaana EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-PnauM naama AapaInao taomaNao Anao Anya Anaok saMtaaoAo paaotaanaa paratpar gaurudova pa`ita EaQQaa Anao AhaoBaavanaI laagaNaI pa`diSa-ta krI Co.

yauvaavasqaanaa pa`arMBamaaM J satyanaI SaaoQa maaTo gaRhtyaaga krInao, ivaidSaa ³maQyapa`doSa´ isqata EaI svaamaI parmaoevardasaPnauM SarNa svaIkarI AyaaoQyaa Anao ica~akUT Jovaa paiva~a QaamaaomaaM laaMbaa samaya sauQaI satata saGana saaQanaa krInao EaI svaamaI AiBaramadasaPAo Aatmata<vanaI pa`aptaI krI. paaotaanaa sad\gaurudova Bagavaana EaI parmaoevardasaP maharaJnaa pagalao caalaInao PvanamaaM taomaNao saMta saovaanao pa`aQaanya AapyauM. taomanaa Wara sqaaipata QaNaa AaEamaaomaaM AaJo paNa saMta saovaa saucaa# #pamaaM qataI rho Co. Ao J EaRMKalaamaaM taomanaa Wara hvao gauJratamaaM ]<arvaaihnaI nama-da taTo Aa rmaNaIyaQaama EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEamao Aakar laIQaao Co ko jyaaM saMtaao Anao nama-da pairk`maavaasaIAaonaI saovaa qataI rho Co.

saMta saovaa ]paraMta AhIM pa`saMgaaopaata AaidvaasaI baaLakaomaaM saMskar saIMcananauM kaya- paNa qatauM rho Co. Aasapaasanaa ivastaarnaa garIba Anao J#iryaatamaMd vyaiktaAaonaa svaasqayanaI saMBaaLa maaTo Avaarnavaar Aayauvao-idk iSaibar taomaJ maoiDkla kompa paNa yaaojataa rho Co. JnamaanasamaaM Baikta saMcaarnaI saaqao saaqao ivaVaqaI-AaomaaM BaartaIya saMskar Anao saMskRitanaa saIMcana maaTo taalaukanaI ivaivaQa SaaLaaAaomaaM tamasaao maa Jyaaoitaga-maya iSaYTvaacana parIxaanauM AayaaoJna paNa qatauM rho Co. taao vaLaI kyaarok taomanaa vyaikta<va ivakasanaa Aok Baaga#pao ivaivaQa kaya-k`maao paNa yaaojataa rho Co. Aama AaEama Wara JnaklyaaNanaa kayaao- paNa qataaM rho Co. nadInaa vahoNanaa klakla rNakar ]paraMta AaEamanaI rmaNaIya laIlaI pao`mavaaiTka, taomanaa ivaivaQa CaoD, ivaivaQa vaRxaao, pauYpavaaiTka baQauM J manaBaavana laagao. JomaaM idvyataa Anao EaIramaBaiktanaao gauMjarva satata AnauBavaataao rho Co. Ao pa`omavaaiTkanaa Aokad KaUNaamaaM baosaInao AapamaoLao J qataa Qyaananaao AnauBava krvaa Jovaao Karao.

Aasapaasanaa gauvaar, maaMgaraoLa, ramapara ga`amaao taomaJ saamao paar italakvaaDa Anao AaJubaaJunaa ivastaarmaaM Aa nayanarmya Qaama hvao taao AakYa-NanauM kon$ banaI caUkyauM Co ko Jonaa kon$maaM cauMbakIya AaQyaaitmak vyaikta<va Qaravataa SaaMta, saaOmya Anao pa`omaaLa idvyamaUita- EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI. saamaanya rItao EaQQaoya EaI svaamaI AiBaramadasaP maharaJ %iYakoSa, kodarnaaqa taomaJ Anya~a inavaasa krtaa rho Co. taoma CtaaM samayaaMtaro taoAao AhIM paNa ibaraJmaana qataa rho Co.

AaEama inavaasaI saMtaaonaao pa`oma Bayaa-o – AatmaIyataa Bayaao- saMga pa`vaoSaaqaI-nao hOyao Baiktanaao saMcaar AvaSya kro. pa`akRitak saaOMdya-saBar sad\gaurudova paUJya EaI svaamaI AiBaramadasaPnaa inavaasayaukta saMta inavaasa ]paraMta Bakta inavaasa, Bavya maMidr, ya&aSaaLaa taomaJ vyaiktagata saaQanaa maaTo saMta kUiTrao Ao Aa BaiktaQaamanaI ivaSaoYataa Co.

Aokvaar Jomanaa dSa-na kyaa- paCI vaarMvaar dSa-na krvaanaI [cCa QaravataaM EaQQaaLauAao AovauM kho Co ko saamaaiJk vyavahairk kayaao- taomaJ Qana ]paaJ-nanaa ivaivaQa vyavasaayaaomaaM vyasta rhovaa CtaaM ya samaya ka@Inao paNa Aa rmaNaIya Baikta QaamanaI maulaakata la[nao idvyamaUita- EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI Anao Anya saMtaaonauM saaMinaQya maaNavaa JovauM KaruM! gaaosvaamaI taulasaIdasaPAo taao k(uM Co:

taata svaga- Apabaga- sauKa, QairA taulaa Aok AMga a
taUla na taaih sakla imaila, jao sauKa lava satsaMga aa