kodarnaaqa %YaIkoSa ramaTokrI gauvaar

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, EaI ramaTokrI tapaaovana

samau$qaI }Mcaa[:

pahaoMcavaanaao maaga-:

naoSanala ha[vao naMbar 3 baInaagaMJqaI naPk dodlaa gaama
naPknauM AorpaaoT-: [ndaor naPknauM rolvao sToSana: baInaagaMJ naPknauM basa sToSana: baInaagaMJ
 

BaartamaaM EaI hnaumaanaPnaa maMidrao saaOqaI vaQaaro hSao AovauM khI SakIAo CIAo. AovauM J Aok rmaNaIya taIqa-Qaama AoTlao ko maQyapa`doSamaaM AavaolauM EaI ramaTokrI tapaaovana.

 

[itahasa AovauM kho Co ko maQya pa`doSanaao caMbalanaao ivastaar AoTlao ko DakuAao Anao gaunaaKaaorInaao ivastaar. parMtau GaNaIvaar rNamaaM paNa maIZI ivarDI jaovaa maLao Co Jo )dyanao SaaMita, pa`oma Anao saMtaaoYaqaI taRpta krI do Co. AovauM J kM[k qayauM hSao AhIyaa paNa! maQyapa`doSanaa gaunaa Pllaanaa kuMBaraJ Anao baInaagaMJ nagaraonaI naPkqaI pasaar qataa raYT/Iya GaaorI maaga- naMbar–3 Aqaa-ta Ao.baI. raoDnaI Aasapaasanaao ivastaar lagaBaga AaidvaasaI ivastaar Co. gaunaa Pllaanaa baInaagaMJ ³taa. caaMcaaODa´naI paasaoqaI pasaar qataaM rmaDI caaOkI basa sTaopa paasao ]tarI javaao Anao paiecamamaaM ~aNa kImaI caalaao AoTlao dodlaa gaamamaaM Aok nayanarmya sqaLa paasao AavaI pahaoMcaao JonauM naama Co EaI ramaTokrI tapaaovana jyaaM baIraJmaana Co EaI manasaapaurNa hnaumaanaP maharaJ. Aa tapaaovana AaJo taao Aasapaasanaa ivastaar maaTo EaQQaa ivaevaasanauM pa`itak Anao AakYa-k taIqa-Qaama banaI caUkyauM Co.

 

AaJqaI lagaBaga saaD~aIsa vaYa- paholaaM ³sana\ 1971maaM´ Aa TokrI AoTlao inaJ-na Anao SauYk ivastaar. saala 1971maaM Ba`maNa krtaaM krtaaM paUjya EaI gaurudova AiBaramadasaP maharaJ dodlaa gaama pahaocyaaM. AoTlao gaamavaaLaa taomanaa dSa-na krvaa pahaocyaaM. qaaoDao samaya baad paUjya EaI gaurudova paaotaanauM Aasana ]ZavaInao tyaaMqaI Jvaa laagyaa taao gaamanaa laaokaoAo taomanao tyaaM raokavaanaao AnauraoQa kyaao-. tyaaro gaurudovao khyauM ko jyaaro saaQau Aok sqaanaqaI paaotaanau Aasana ]ZavaI lao taao tyaaM paaCuM lagaavataa naqaI. tyaaro kao[ gaamavaaLaaAo AnauraoQa kyaao- ko maharaJP Aapa saamaonaI TokrI par Aasana lagaavaI laovaao. Aa pa`karo gaamavaaLaaAaonaa AnauraoQa par EaI gaurudova Aa TokrI par paQaayaa- Anao taonauM naama EaI ramaTokrI raKaI dIQauM. EaI ramaTokrI par Aok dovataanaI maUita- htaI Jo hJu paNa tyaaM J Co. Ao dovataanaU naama A&aata Co. Ao kyaaro sqaaipata qa{? kaoNao sqaaipata krI? Aonaa ivaSao kao[ jaNakarI ]palabQa naqaI. maUita-naI naIcao pa`acaIna BaaYaamaaM kM[k laKaolauM Co Jo AaKaatatvavao<aaAaonaao ivaYaya hao[ Sako.

 

Ao samayao EaI ramaTokrI par hrIyaaLaInauM naamaao inaSaana na htauM. caaro baaJu vaorana JmaIna htaI. EaI ramaTokrInaI AaJubaaJunaa gaamaaomaaM BaIla Anao AiSaixata AaidvaasaIAaonauM rajya htauM. iSaxaanaao KaUba J ABaava htaao. KaotaraomaaM isaMcaa[naa kao[ saaQana na htaa. kovaLa pa`kRita AaQaarIta KaotaI htaI. Aa baQaa karNaaoqaI gaamavaaLaaAaonauM Pvana star inamnatama htauM.

 

EaI ramaTokrI par paUjya EaI gaurudovaoo paiva~a spaMdnaaonaao AnauBava kyaao-. tao ]paraMta saIQaa saada sqaainak laaokaonao ivakT pairisQaitaAaomaaM Pvana vaItaavataaM jao{nao kruNaanaa saagar paUjya EaI gaurudovanao taomanaa par dyaa AavaI ga[ Anao taomanaa AaQyaaitmak ]paraMta BaaOitak      ]tqaananao maaTo qaaoDa maihnaa tyaaM J raoka[ Jvaanaao inaecaya kyaao-. tao ]paraMta dr vaYao- paUjya EaI gaurudova qaaoDa maihnaa EaI ramaTokrI AavaInao rhovaa laagyaa. QaIro QaIro AaJubaaJunaa gaamaaonaaM laaokao paNa EaI gaurudovanaa dSa-naao maaTo Aavavaa laagyaaM. Anao paUjya EaI gaurudovanaa satsaMgaqaI taomanaamaaM navaI ]ja-naao saMcaar qavaa laagyaao. EaI gaurudovanaa saaMinaQQayamaaM QaNaa laaokaoAo maaMsa maidranaao pairtyaaga krI dIQaao.

saala 1972maaM paUjya EaI gaurudovao EaI ramaTokrI par pa`qama EaIrama mahaya&anauM AayaaoJna kyau-M. tao samayao tyaaM vaIJLaInaI laa[na na htaI. taoqaI JnaroTr Wara vaIJLaInaI vyavasqaa krvaamaaM AavaI htaI. ya&a drimayaana Aok AaidvaasaI KaoDUtanaa SarartaI CaokraAo inaSaana lagaavaInao Aok Tyaubalaa[T taaoDI ka@I. tao samayao tyaaMnaa QaNaa baQaa laaokaonao ya&anaa mahtvanauM &aana na htauM. Aok idvasa paUjya EaI gaurudovao satsaMgamaaM khyauM ko kao[ vyaikta Bagavatakata-maaM sahaya kro taao Aonao sahs~a gaNauM paUNya pa`apta qaaya Co. Anao Jo ya&amaaM AvaraoQa ]tapanna kro Co AoNao paapanauM fLa BaaogavavauM paDo Co. Jo CaokraAo Tyaubalaa{T taaoDI ka@I htaI taonaa ipataaPAo Aa vaata saaMBaLaI laIQaI Anao BayaBaIta qa[ gayaa. paaotaanaa Caokra Wara krolaa paapanaaM paecaataapanao maaTo taoNao EaI ramaTokrImaaM hnaumaanaPnaI pa`itamaa sqaaipata krvaanaao saMklpa kyaao- Anao paUjya EaI gaurudova paasao xamaa yaacanaa krvaa laagyaao.

 

saala 1974maaM paUjya EaI gaurudova hirWar mahakuMBamaaM paQaayaa- htaa. tao samayao paolaa KaoDUtao Saukla paUiNa-maanao idvasao EaI ramaTokrImaaM Aok cabaUtara paasao hnaumaanaPnaI pa`itamaanaI pa`aNa pa`itaYZa krInao sqaaipata krI dIQaI.

 

EaI hirWar kuMBa paCaI paUjya EaI gaurudova EaI kodarnaaqa caalyaa gayaa htaa. saala 1974maaM navaombar maihnaamaMa EaI kodarnaaqaPnaa paT baMQa qa{ gayaa baad paUjya EaI gaurudova paaCa EaI ramaTokrI paQaayaa-. tyaaM hnaumaanaPnao maaTo naanaa maMidrnauM inamaa-Na kravyauM. Jonao sqaainak BaaYaamaaM CtarI khovaamaaM Aavao Co.

 

saala 1975maaM caO~a Saukla paxamaaM EaIrama mahaya&a iWitayanauM AayaaoJna qayauM. hvao taao saaOnaI manaaokamanaa paurI krvaavaaLaa EaI hnaumaanaP saaxaata #pamaaM EaI ramaTokrImaaM ibaraJmaana qa[ gayaa htaa. taqaa bao mahaya&anaao pa`Baava paNa AaKaa xao~amaaM fLaIBaUta qavaa laagyaao htaao. karNako ya&anaa samayao Jo vaod maM~aaonaao sasvar paaZ qataao Aonaa paiva~a spaMdna AaKaa xao~amaaM vyaapta qa[ jaya Co. taqaa hvanamaaM AapavaamaaM AavaolaI AahuitayaaomaaMqaI Jo idvya AaOYaiQaAao taomaJ gaayanaa GaInaao paiva~a QaUmaaDao AaKaa xao~anaa vaataavarNanao SauQQa krI naaKao Co. AonaaqaI pa`kRita paNa AnaukULa qa[ jaya Co.

 

baIja ya&a paCI paUjya EaI gaurudovao Aok varsaadI nadI paasao taLaavanauM inamaa-Na kravyauM jyaaMqaI naanaI naanaI nahorao Wara KaotaroamaaM isaMcaa[ qavaa laagaI. EaI ramaTokrInaa Aasapaasa maa[laao sauQaI folaayaolaa xao~amaaM jyaaM ivarana JmaIna htaI tyaaM Kaoitanaao ivakasa qavaa laagyaao. KaoDUtaaonaI Aaiqa-k isqaitamaaM sauQaar Aavavaa laagyaao.

 

EaI ramaTokrI Jo paholaa Aok TokrI htaI tao paiva~a taIqa- banaI gayauM. jyaaM paholaa vaRxaaraopaNa qayauM htauM tyaaM caaro baaJu laIlaaCma Cayaadar vaRxa laagaI gayaa. caaro tarf hiryaalaI doKaavaa laagaI.

 

hvao EaI ramaTokrInauM naama EaI ramaTokrI tapaaovana taIqa- qa[ gayauM. dUr dUrqaI EawaLauJna paUjya EaI gaurudovanaa dSa-naaqao- Aavavaa laagyaa. Jo kao[ paaotaanaI firyaad la[nao AavatauM paUjya EaI gaurudova Aonao AaiSavaa-d AapaInao EaI ramaTokrI taIqa-naI pairk`maa krvaanaao AadoSa Aapataa. EaI ramaTokrInaI pa`dixaNaaqaI laaokaonaaM AsaaQya raoga dUr qavaa laagyaa. BaktaaonaI manaaokamanaaAao paUNa- qavaa laagaI.

 

tyaarbaad k`maSa: taRtaIya, catauqa-, paMcama\ Anao YaYZma\ EaIrama mahaya&anauM AayaaoJna qayauM. EaI hnaumaanaP taomaJ EaI gaurudovanaI AhOtaukI kRpaaQaI AaKaa xao~anaao kayaaklpa qa[ gayaao. AaJo AaKaa gaunaa PllaamaaM EaI ramaTokrI ivastaarnaao KaoDUta saaOqaI samauw Co. AhIMyaanaa QaaNaanaI ]paJ AaKaa BaartamaaM Avvala kvaaoilaTI Co. baQaa KaoDUtaaoAo AaQauinak isaMcaa[ taomaJ KaotaInaa saaQanaao ApanaavaI laIQaa Co.

 

saala 1999maaM paUjya EaI gaurudovanaI sad\ pa`orNaaqaI EaI ramaTokrI pairsarmaaM EaI hnaumaanaPnao maaTo Bavya ivaraT maMidrnauM inamaa-Na kaya- Sa# qayauM htauM. maMidrnauM inamaa-Na kaya- paUNa- qayaa baad EaI hnaumaanaPnauM navaa maMidrmaaM sqaapanaa hotaU EaI hnaumaana pa`aNa pa`itaYZa taomaJ EaIrama mahaya&a saptama\nauM AayaaoJna idnaaMk 4 Aoipa`la 2001 qaI 8 Aoipa`la 2001 sauQaI qayauM htauM.

 

Aa taIqa-QaamaqaI 10–12 kI.maI. dUr baInaagaMJ nagarnaI paasaoqaI pasaar qataaM naoSanala ha[vao naMbar 3 par EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama baInaagaMJ inamaa-Na qayaao Co. Jonaa mahMta EaI svaamaI mauinaevardasaP maharaJ parMparagata saMta saovaa Anao EaI ramaBaiktanaa pa`caar pa`saarmaaM saovaarta Co. AhIM paNa EaI hnaumaanaPnaa maMidrnauM inamaa-Na kaya- caalau Co.

 

EaI ramaTokrI qaI naPk KaTkIyaamaaM EaI svaamaI ramaanaMd gaaO saovaa sadna Co. JonauM EaI sad\gaurudovao 9 Aoipa`la 2001naa idvasao dIpa pa`Jvailata krInao ]d\QaaTna kyau-M htauM. Aa gaaO saovaa sadnanaao Aokmaa~a ]_oSya Ao J Co ko Jo gaaya maataa vaRw qa[ ga[ Co JonauM kao[ doKaBaaLa raKavaavaaLauM naqaI taomanao ksaa[Kaanaa vaaLaa sastaa BaavaaomaaM KarIdInao taomanaao vaQa krI naaKao Co. AovaI gaayaaonaI AhIMyaa inaYkama BaavaqaI saovaa sauEauYaa krvaamaaM Aavao Co.

 

TokrIAao Anao nayanarmya vanaraPqaI Qaorayaolaa Aovaa EaI ramaTokrI tapaaovanamaaM pa`vaoSa krtaaM J mana AapaaoAapa SaaMta qa[ jaya Co Anao AovaI AnauBaUita qaaya Co ko jaNao kao[ idvya laaokmaaM pa`vaoSa kyaao- haoya. AoTlaa maaTo J EaI ramaBaikta Anao saMta samaagamanaao maihmaa bataavataa EaI gaaOsvaamaI taulasaIdasaPAo saacauM J taao khyauM Co:

 

maud maMgalamaya saMta samaaJu a jao Jga JMgama taIrqa raJu aa

rama Baikta JhM saursair Qaara a sarsa[ ba`hma ibacaar pacaara aa