kodarnaaqa %YaIkoSa ramaTokrI gauvaar

 

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, %YaIkoSa

 

samau$qaI }Mcaa[: 2000 fuT

 

 

pahaoMcavaanaao maaga-:

%iYakoSa nagarInaa maayaakuMD ivastaarmaaM i~avaoNaI QaaTqaI paaMcaok imainaTnaaM AMtaro gaMgaa iknaaro
naPknauM AorpaaoT-: dhoraduna, Dao[vaalaa naPknauM rolvao sToSana: %iYakoSa   naPknauM basa sToSana: %iYakoSa
nakSaao: gaugala maopamaaM AaEama

hirWar, %iYakoSa AoTlao taao saMtaao, AaEamaao Anao maMidraonauM Qaama! maaŠ BaaigarqaI gaMgaaPnaao paavana iknaarao Anao saMtaaonaao saaitvak inavaasa! Aasapaasa caaopaasa sava-~a vaho Qaaima-k taqaa AaQyaaitmak spaMdnaao! Baktaao Anao pa`Baupao`maIAao maaTo taao pauraNaa samayaqaI AakYa-NanauM kon$!

 

pa`tyaok BaartaIyanaa manamaaM }ZtaI rho Co Aok [cCa maaŠ gaMgaaPnaa dSa-nanaI Anao taonaa paiva~a naIrmaaM Avagaahna krvaanaI. BaagyaoJ Aovaao kao{ BaartaIya hSao ko Jonao gaMgaa snaananaI {cCa na qataI haoya.

 

%iYakoSa nagarInaa maayaakuMD ivastaarmaaM Ao J gaMgaaPnaa caM$akar paavana iknaaro i~avaoNaI QaaTqaI paaMcaok imainaTnaaM AMtaro tadna gaMgaa taTo EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama Aavaolaao Co. Jonaa pa`Naotaa, AiQaYZa, mahamaMDlaoevar Co Eawoya paUJya EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI. AaEamanaa inamaa-Na kaya-naao pa`arMBa qayaao lagaBaga 1985maaM. k`maSa: taOyaar qataa gayaolaa Anao Juda Juda GaNaa ivaBaagaaomaaM vahocaayaolaa Ao AaEamamaaM AaJo taao saMtaao Baktaaonao rhovaanaI JmavaanaI taqaa saaQanaa krvaanaI tamaama sauivaQaaAao ]palabQa banaI caukI Co.

 

Jgad\gauru EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-P parMpara AMtaga-ta vaOYNava ramaanaMdI saMtaaonaa parma AaraQya ³[YTdova“ EaI saItaaramaP³ZakurP“naI saovaaqao- sauMdr Anao AakYa-k maMidr, iSavaalaya, gaaOSaaLaa ]paraMta saMtaao maaTo saaQanaa kxaao, ga`Mqaalaya, EaI ramaayaNa paarayaNa maaTo sauMdr ivaSaaLa haola taomaJ rsaao[Gar Anao ivaSaaLa BaaoJnaSaaLaanaI vyavasqaa AhIM   ]palabQa Co. JyaaM sqaayaI #pao 150–200 JoTlaa saMtaao inarMtar saaQanaa rta rho Co. Aa ]paraMta pavaao-tsava drimayaana maaoTI saMKyaamaaM paQaartaa saMtaaonaI saovaa Anao taomanao maaTo ivaSaaLa BaMDaranauM  AayaaoJna saucaa# #pao qatauM rho Co.

 

Bagavaana EaI saItaaramaPnaa AaraQakao Aovaa Aa saMtaaonaao ipa`ya ga`Mqa AoTlao EaI ramacairta maanasa, ipa`ya pava- AoTlao EaI rama Jnmaaotsava, ipa`ya ]tsava AoTlao EaI gau#paUiNa-maa mahaotsava.

 

JyaEaI ramanaao Qvaina AhIM satata saMBaLaayaa kro Co. parsparIya ]d\baaoQana maaTo paNa saMtaao Wara Anao Baktaao Wara paNa EaIrama ]ccaarNa J qaaya Co. saaQautva ko saMtatvanaa maLaolaa naamaqaI taao Baagyao J kao[ AokbaIjanao saMbaaoQao Co. paaotaanao maaTo paNa paaotaanauM saMta naama nahIM parMtau maoro rama naao ]ccaar kro Co.

 

caO~a navara~aI drimayaana saMgaItamaya EaI ramaayaNa navaahna paarayaNanauM sauMdr AayaaoJna AhIM qaaya Co. bahuQaa vaRMdavanaqaI koTlaak saMtaao Anao vyaasaP paQaaro Co. taomanaa Wara ivaivaQa ragaraigaNaImaaM ivaiSaYZ rItao qatauM Ao saMgaItamaya EaI ramaayaNa paarayaNa saaOnaa hOyao EaI ramaBaiktaBaavanao pa`idpta kro Co.

 

EaI rama Jnmaaotsava taao AhIM KaUba QaamaQaUmaqaI ]Jvaaya Co. Aagalao idvasao paUva- taOyaarI qa[ jaya Co Anao EaI rama Jnmaaotsavanaa idvasao savaarqaI J maMidrnaao gaBa-gaRh saMtaaoqaI     ]Baravaa laagao Co. vaRMdavanaqaI paQaarolaa saMtaao EaI ramaBaikta taqaa EaIramanaa JnmanaI vaQaamaNaInaa ivaivaQa BaiktapadaoqaI haolanao gauMJtaao krI do Co Anao saaOnao DaolataaM krI do Co.

Jgad\gauru EaI svaamaI ramaanaMdacaaya-Pnaao Jnmaaotsava paNa AhIM QaamaQaUmaqaI ]Jvaaya. tao idvasao ivaSaaLa nagar SaaoBaayaa~aanauM AayaaoJna paNa qaaya Co Anao saMta saMmaolana paNa yaaojaya Co.

 

sad\gaurudova Bagavaana EaI svaamaI parmaoevardasaPnaI pauNyaitaiqaAo EaI ramaaca-na paUjanauM Bavya AayaaoJna Anao baIJo idvasao ivaSaaLa BaMDaranauM AayaaoJna paNa qaaya Co. AaEamanaa Aa ivaiSaYZ kaya-k`maao gaNaaya Co.

 

saMtaaonaI Aok Alaga Anao Anaok ivaiSaYZtaaAaoqaI BarolaI duinayaanaa AhIM dSa-na qaaya Co. savaarnaI AartaI stauita paCI caaya baalaBaaoga kI saItaarama naI baUma paDo. saaO saMtaao caa naastaao kro, Baktaao paNa taonauM AnausarNa kro Co. bapaaoro paMgata kI saItaarama Anao saMQyaa samayao byaa# kI saItaarama nauM dIQa- ]ccaarNa qaaya, QaMTnaad qaaya Anao saaO saMtaao BaaoJna kxamaaM Baogaa qaaya. paUNa- BaaoJna paIrsaa[ na rho tyaaM sauQaI staita, EaI ramaQaUna ko Jya QaaoYa qataa rho Co. paIrsanaar saMtaao J haoya.

lagaBaga drok saMta paaotaanaa Aok ZakurP raKao Jo taomanao paaotaanaI jata krtaaM paNa vaQaaro vhalaa. jyaaM jyaaM taoAao jaya tyaaM tyaaM pa`aNa ipa`ya ZakurPnao saaqao J la[ jaya. AaPvana taomanaI saovaa krtaa rho. Aokmaa~a ZakurPnaa AvalaMbanao J taoAao paaotaanauM Pvana pasaar krtaa rho Co.

AhIMnaI savaar saaMJnaI AartaI stauita AoTlao idvyataanaao AnaaoKaao maahaola. stauita paUNa- qaaya AoTlao... dIQa- svaraomaaM saMtaao ]ccaarNa kro:

 

saMta   baDo   parmaaqaI-  vaoSa  Qaro  AvaQaUta

EaI ramanaamaka gaaolaa CUTo Baaga jaya yama dUta

 

saMtaao Wara dIQa- svarmaaM qatauM Ao ]ccaarNa EaI ramaBaikta, EaI ramanaama Anao Bagavaana EaIramamaaM taomanaao AKaUT Anao AcaLa ivaevaasa pa`diSa-ta kro Co.

 

Aa saMtaQaamanaI Aok ivaSaoYataa Ao paNa Co ko AhIM Jo saMta Jo pa`karnaI saaQanaa krvaa [cCo taomanao tao maaTonaI paUNa- svataM~ataa Co. AaEama tarfqaI AovauM kao[ baMQana naqaI ko pa`vaoSaaqaI-A caaokksa inayamaaonao AaiQana caaokksa pa`karnaI J saaQanaa krvaI. Alaga Alaga paMqanaa saMtaao AhIM rhInao paaota paaotaanaa inayamaanausaar Anao paaota paaotaanaI pa`NaalaI Anausaar paaotaanaa paMqanao AMtagata- saaQana–BaJna krI Sako Co. vas~aao QaarNa krvaanaI taomanao svataM~ataa Co. ha! Aok vaata saaOnao maaTo saamaanya Co Anao tao Co ZakurPnaao pa`saad Aqaa-ta Sauw, saaitvak Anao paiva~a vaOYNavaI BaaoJna pa`saad. AaEamanaa saMtaao Wara taOyaar krayaolaao ZakurPnaao pa`saad – ZakurPnao Baaoga lagaavyaa paCI BaaJna#pao saaOAo ga`hNa krvaanaao haoya Co.

 

saaMJnaI AartaI stauita paUNa- qayaa paCI AaEamanaa ivaSaaLa Torosanaa Aokad KaUNaamaaM baosavaa JovauM KaruM. caaro tarf jyaaM naJr paDo tyaaM ihmaalayanaI igairmaaLaa, gaMgaaPnaI paiva~a Qaara, ]par gagana ivaSaaLa, camaktaa taaraAao, varsataI caaMdnaI baQauM koTlauM Ad\BaUta Anao Bavya laagao ko mana AapaaoAapa J isqar qa[ jaya Anao parmaatmaa EaIrama saaqaonaI AOkyataanaao AnauBava krtaaM kao[ AvaNa-naIya sauKanaao AnauBava kro ko ]ZvaanauM mana J na qaaya.