kodarnaaqa %YaIkoSa ramaTokrI gauvaar

EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama, kodarnaaqa

samau$qaI }Mcaa[: 12000 fuT

pahaoMcavaanaao maaga-:

gaaOrIkuMDqaI pagapaaLaa Aqavaa GaaoDa par 14kI.maI.naI pava-taIya yaa~aa
naPknauM AorpaaoT-: dIlhI naPknauM rolvao sToSana: %iYakoSa naPknauM basa sToSana: gaaOrIkuMD
 

EaI kodarnaaqa jyaaitaila-Mga taao ihmaalayanauM Aok Aita piva~a Qaama Co. tyaaM pahaoMcavaanaao pahaDI maaga- gaaOrIkuMDqaI 14 kI.maI. Co. Ao J maaga- par EaI kodarnaaqa Qaama paUvao- lagaBaga  2 kI.maI. AoTlao ko gaaOrIkuMDqaI 12 kI.maI.naa AMtar ]par JtaI vaKatao maaga-naI DabaI baaJuAo Aok sauMdr nayanarmya AaEama Aavaolaao Co. jonauM naama Co EaI svaamaI ramaanaMd saMta AaEama. Jonaa iSalpaI, saMsqaapak, AiQaYZataa Co EaQQaoya pa`ata: smarNaIya paUJyaEaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI. Aa AaEama kovaLa AaEama naqaI! saMtaaonauM ivaSaoYa AakYa-Na AovauM saMta saovaanauM AnaaoKauM Qaama Co. JyaaM doSaBarqaI EaI kodarnaaqa paQaartaaM saMtaao bahuQaa AhIM inavaasa kro Co Anao AhIMnaa satkar saovaaqaI Qanya banao Co.

 

kodarnaaqa JtaaM paUvao- Aavaolaa garuDca+I sqaananaI naPk EaI hnuamaana gaufanaI caaro tarf Aa AaEamao Aakar laIQaao Co. EaI hnaumaana gaufa Aama taao }Mcaao ivaSaaLakaya paqqar Co. JonaI naIcao safa[ krInao gauFanaao Aakar taOyaar krvaamaaM Aavyaao Co. gauFamaaM EaI saItaaramaPnauM ³saMtaaonaI BaaYaamaaM ZakaorPnauM´ sarsa mazanauM  naanakDuM maMidr Co. rai~anaa samayao Anao vaholaI savaaro Aa inaJona AokaMtamaaM qataI AartaI stauitanaao rNakar laaMbaa AMtar sauQaI paDQaayaa kro Co tyaaro )dyamaaM na samajaya AovaI idvyataa ]Baravaa laagao Co. klaakao sauQaI AapamaoLao J ica<a SaaMta banaI jaya Co. pa`akRitak saaOMdya-, AQyaaitmak ]ja- Anao isaw saMtanaa saaMinaQyanao maaNavaa JovauM KaruM!

 

EaI kodarnaaqa Qaama taomaJ ihmaalayanaI Aa baaJunaI yaa~aa drmyaana saMtaaonao paDtaI AgavaDtaa Anao rhovaa JmavaanaI mauSkolaInao inahaLaInao sad\gaurudova EaI svaamaI parmaoevardasaPnaI AaMtairk pa`orNaaqaI paaotaanaamaaM sfurolaa saMta saovaanaa saMklpanaa pairNaamao 1973–74 drmyaana EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaIAo AhIM AaEamanauM inamaaNa- kaya- Sa# kyau-M Co. J#iryaata pa`maaNao sagavaDtaa vaQataI ga[, makanaao vaQataaM gayaa Anao AaJo taao Aa AaEamao saMtaaonaa hOyao Aok AnaaoKaa saovaaQaama tarIko sqaana JmaavyauM Co. lagaBaga 12000 fUTnaI }Mcaa[Ao barfnaI ZMDI Anao vaYaa-maaM Aa AaEama inamaa-NamaaM pa`arMBamaaM koTlaI mauSkolaIAao paDI hSao Ao taao klpanaanaao ivaYaya Co. parMtau AaJo taao tyaaM saMtaao maaTo rhovaa JmavaanaI tamaama sauivaQaaAao ³ina:Saulk´ ]palabQa Co. Aama taao saivaSaoYa krInao saMtaaonao AhIM vaQaaro pa`aQaanya Apaaya Co. taoma CtaaM EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaInaa pairicata pao`maIBaktaao taomaJ Anya yaa~aaLauAao paNa Aa AaEamaqaI laaBaainvata qa[ Sako Co. EaI saItaaramaPnaao drbaar saaOnao maaTo Kaullaao Co.

 

hirWar–%iYakoSaqaI 1'–1'naI Ta[lsa kovaLa AhIM lagaBaga 12000 fUTnaI ]Mcaa[Ao la[ Jvaanaao Kaca- J JyaaM 50–75 #a. qataa haoya tyaaM maIZuM marcauM, marI, masaalaaqaI maaMDInao iklaao, maNabaMQaI SaakBaaP, daLa, caaoKaa, Qa]M laaoT JovaI AaharnaI saamaga`I taomaJ QaabaLaa, caadr JovaI Anya J#iryaatanaI saamaga`IAao la[ Jvaanaao Kaca- koTlaao  qataao hSao Ao taao gaNatarI krIAo tyaaro J Kabar paDo! taoma CtaaM vaQataI AaoCI saMKyaamaaM drraoJ Aavataa saMtaaonaI saovaa maaTo rhovaa, paaqarvaa, Aao@vaa taomaJ JmavaanaI vyavasqaa saMta saovaanaa #pamaaM AhIM inarMtar qataI rho Co. ihmaalayanaI ZMDI AoTlao QaNaIvaar ra~ao taao taapamaana Saunya sao.qaI paNa naIcauM JtauM haoya Co. taovaa saMjaogaaomaaM Aao@vaa maaTo taao vyaikta dIZ 6–7 QaabaLaanaI J#r paDtaI haoya Co.

 

ivaVuta sagavaD maaTo AhIM paaotaanauM JLaivaVuta ]tpaadk paNa Co. taomaJ savaaro snaana {tyaaidnaI J#iryaata maaTo garma paaNaInaI sagavaD paNa qa{ rho Co. saMtaao vaholaI savaaro saaQanaa rta banao Co.

 

'EaI AaMJnaoyanaI kRpaa Co, qataI rho Co Aa saovaa..' cauMbakIya AaQyaaitmak AakYa-Na Qaravataa EaImahMta mahamaMDlaoevar EaI svaamaI AiBaramadasaP sahJBaavao nama`taaqaI kho Co. AaEama maara qakI caalao Co Aovaao laoSamaa~a paNa AhMkar JomanaamaaM naqaI Aovaa Ao pa`BaavaSaaLaI saMtanaI sfiTkIya paardSa-k AaMKaaomaaM JomaNao jaoyauM, Jomanaa gaulaabaI gaulaabaI carNaaomaaM JomaNao iSaSa zukavyauM Anao JomaNao taomanaI AatmaIyataasaBar inaKaalasa, sarLa Anao &aanayaukta pa`omaaLa vaaNaInauM EavaNa kyau-M tao taomanaI paaCLa paagala banyaao J samajao!  Aokvaar taomanaa dSa-na kyaa- paCI vaarMvaar taomanaa dSa-na maaTo hOyauM tarsavaa laagao AovauM Ad\BaUta AakYa-Na taomanaamaaM rholauM Co.

 

Aa saovaaQaamanauM Aok AakYa-NanauM kon$ Co EaI hnaumaana gaufamaaM AavaolauM EaI saItaaramaPnauM naanakDuM maMidr taao baIJuM AovauM J AakaYa-NanauM kon$ Co svaamaIPnaao baoZk KaMD ko JyaaM    dSa-naaqaI-Aao taomanaI saaqao AaQyaaitmak cacaa- vaata-laapa krI Qanyataa AnauBavao Co. vaLaI Aa KaMD AoTlao naanakDuM Aayauvao-idk dvaaKaanauM paNa KaruM! paaotaanaa AhIMnaa koTlaak samayanaa inavaasa drmyaana EaI svaamaI AiBaramadasaP paaotaanaa AnauBava Anao AaOYaiQaya &aana Wara J#iryaatamaMdao maaTo yaaogya AaOYaiQa paNa Aapao Co. Jao ko pa`arMiBak vaYaao-maaM iSayaaLaanaI %tau drmyaana – kodarnaaqa maMidrnaa War baMQa qa[ JtaaM barfnao karNao yaa~aaLauAao maTo tamaama maagaao- baMQa qa[ Jtaa tyaaro paNa taoAao AhIM saaQanaa rta rhotaa htaa. bahuQaa mao qaI AaokTaobar maasa drmyaana taao AvaSya J! BaartamaaM Anya sqaLaaonaa Ba`maNanao karNao taomaJ Anya taIqa-Qaamaao, saovaaxao~aao, AaEamaaonaa vyavasqaapana Anao inarIxaNamaaM vaQataI JtaI taomanaI vyastataanao karNao vata-maana samayamaaM taoAao AhIMnaa inavaasa maaTo AaoCao samaya faLavaI Sako Co Ao Alaga vaata Co. parMtau taomanaI saUxma pa`orNaa, saucanaao, maaga-dSa-na Anao AaSaIvaa-dqaI AhIM idvasao idvasao vaQaunao vaQau saMta saovaa qataI rho Co.

saMta saovaanaa Aa AnaaoKaa QaamamaaM AnaukuLataaAo kyaarok EaI svaamaI AiBaramadasaP tyaagaI taomaJ Anya saMtaaonaao saMga krvaa Jovaao Karao!

 

taulasaIdasaPAo saacauM J taao khyauM Co:

Aok GaDI AaQaI GaDI, AaQaImaMo pauna: AaQa

taulasaI saMgata saaQaukI, kTo kaoTI AparaQa